Stan­ser all tra­fikk un­der ritt

Når stor­rit­tet Tour des Fjords går gjen­nom fyl­ket fra Ri­sør til Kris­tian­sand, blir vei­ene stengt. Det gjel­der blant an­net fv. 410 og 420, tungt tra­fik­ker­te gjen­nom­farts­årer.

Agderposten - - Nyheter - ▶ Tore El­ling­sen to­el@ag­der­pos­ten.no

Dis­se strek­nin­ge­ne er blant de mest tra­fik­ker­te og ons­dag 23. mai kan de bli stengt i opp mot to ti­mer mel­lom klok­ken 14 og 16.

I den pe­rio­den vil det ik­ke gå bus­ser, re­no­va­sjo­nen leg­ges om, og hjemme­syke­plei­en er in­for­mert.

Det for­tel­ler Hans Bir­ger Nil­sen i Aren­dal kom­mu­ne, som hå­per at man­ge sy­nes det­te er en så stor be­gi­ven­het at det opp­vei­er even­tu­el­le ulem­per for pub­li­kum.

– Det blir nok hel­ler ik­ke så mye som to ti­mer som vei­ene blir stengt, så fort de sis­te følge­bi­le­ne har pas­sert, reg­ner jeg med at vei­en kan åp­nes, men det­te er det po­li­ti­et som har hånd om, for­tel­ler Nil­sen.

Al­le­re­de tirs­dag 22. mai kom­mer syk­kel­fes­ten til Aust-Ag­der etter at den har star­tet på Lin­des­nes om mor­ge­nen.

Fra Ven­ne­sla kom­mer rit­tet inn i Bir­ke­nes, ned til Lil­le­sand og inn i Grim­stad der blir mål­gang for førs­te etap­pe og pre­mie­se­re­mo­ni.

Ryt­ter­ne kom­mer inn til Grim­stad vest­fra på fv. 420 og vei­en sten­ges an­slags­vis klok­ken 15.45, en time før selve rit­tet pas­se­rer.

Det kjø­res en rund­løy­pe to gan­ger før mål­gang på Bie­slet­ta

mel­lom klok­ken 17.45 og 18.00.

Ons­dag 23. mai star­ter etap­pen star­ter ved hav­na i Ri­sør sen­trum med nøy­tral ko­lon­ne som kjø­res langs Sol­si­den til Fry­den­dal, føl­ger Cas­per­sensvei for­bi Ri­sør­hal­len der den of­fi­si­el­le star­ten går.

Tra­se­en føl­ger Ri­sør­vei­en fram til Bos­vik der den tar av i ret­ning La­get. Her føl­ger ryt­ter­ne fv. 411 langs kys­ten til Tvedestrand og vi­de­re over Flos­ter­øya til Eyde­havn og Aren­dal.

I Aren­dal er løy­pa lagt langs Pol­len, vi­de­re svin­ger den utom His­øya og føl­ger fv. 420 gjen­nom Fe­vik i ret­ning Grim­stad.

Ved Lil­le­sand svin­ger løy­pa inn til Birke­land, der den føl­ger fv. 41 i ret­ning Fe­vik. Ved Ry­en føl­ger ryt­ter­ne 453 og 452 i ret­ning Kris­tian­sand, før de tar opp på Gim­le­kol­len der de kom­mer inn i den lo­ka­le run­den som kjø­res to hele run­der etter førs­te mål­pas­se­ring.

Langs hele tra­se­en blir tra­fik­ken stan­set, men for­hå­pent­lig­vis blir bi­le­ne er­stat­tet av be­geist­re­de til­skue­re langs vei­kan­ten.

FOTO: ELI­SA­BETH GROSVOLD

HARE­BAK­KEN: Strek­nin­gen fra Hare­bak­ken er også skil­tet med steng­ning un­der det sto­re syk­kel­rit­tet.

TROMØYBRUA: Brann­ve­se­net vur­de­rer å sta­sjo­ne­re en brann­bil på Trom­øy un­der rit­tet, for Tromøybrua blir stengt i inn­til to­ti­mer når Tour des Fjords pas­se­rer på fv. 410 Kyst­vei­en.

MØ­TER DIS­SE: Det blir man­ge bi­lis­ter som mø­ter dis­se skil­te­ne.

2. ETAP­PE: Slik går etap­pe to, fra Ri­sør til Kris­tian­sand.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.