Frust­rert over nei til grønn­sakstorg

Agderposten - - Nyheter -

nek­ter Rachid Hi­jji å etab­le­re et uten­dørs grønn­sakstorg i som­mer. – Det er frust­re­ren­de. Jeg får ik­ke kon­kur­re­re på sam­me vil­kår som de til­rei­sen­de sel­ger­ne, som slår opp grønn­saks­bo­der rett på for­tau­ene og skum­mer flø­ten i Lil­le­sand om som­mer­en, sier Hi­jji, som dri­ver mat­bu­tik­ken Sul­tan Food Mar­ket i Øst­re­gate. Fle­re gan­ger den­ne vår­en har han søkt kom­mu­nen om å få etab­le­re et grønn­sakstorg uten­for bu­tik­ken i som­mer, men fått av­slag hver gang. – Jeg tren­ger bare én me­ter ut fra veg­gen, men kom­mu­nen sier det er både for­tau og par­ke­rings­plas­ser her. Gå­gate blir det hel­ler ik­ke, så nå ser jeg gans­ke mørkt på som­mer­se­son­gen. Hi­jji me­ner kom­mu­nen bør se til Kris­tian­sand, som an­gi­ve­lig er langt mer na­e­rings­venn­lig når det kom­mer til sli­ke sa­ker. 3. mai åp­net han mat­bu­tikk i sen­trum av Kris­tian­sand. – I Kris­tian­sand er det bare «ja, ja, ja» når du spør kom­mu­nen om noe. De gjør det de kan for å leg­ge ting til ret­te for na­e­rings­dri­ven­de, sier Hi­jji.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.