Slik skal 17. mai sik­res mot ter­ror

Ga­ter var stengt med kjøre­tøy­er og se­ment­blok­ker og po­li­ti­et var fle­re ste­der enn bare for­rest i to­get. Slik blir det i år også.

Agderposten - - Nyheter - ▶ Tore El­ling­sen to­el@ag­der­pos­ten.no

– Det blir om lag som i fjor, sva­rer po­liti­sta­sjons­sjef Jan Sver­re Krog­stad da Ag­der­pos­ten spør om hvil­ket be­red­skaps­nivå po­li­ti­et leg­ger opp til på na­sjo­nal­da­gen i Aren­dal.

Da var be­red­ska­pen høy­net noe i for­hold til tidligere år, men iføl­ge Krog­stad er det ik­ke noe som til­si­er at det kre­ves en yt­ter­li­ge­re høy­ning nå.

Det in­ne­ba­erer at po­li­ti­et bli syn­li­ge, ik­ke bare i pa­rade­uni­form foran barne­to­get, men også and­re ste­der langs tog­ru­ten.

I lik­het med alle and­re nors­ke byer, med unn­tak for ho­ved­sta­den, vil po­li­ti­et nøye seg med frem­skutt lag­ring med vå­pen i bi­le­ne, og ik­ke di­rek­te be­va­ep­ning på na­sjo­nal­da­gen. Det er for øv­rig slik al­min­ne­lig prak­sis er nå.

Slik det også ble gjort i fjor, og gjen­tatt i va­rie­ren­de om­fang un­der Aren­dal­s­uka og ved jule­gr­an­ten­nin­gen på Tor­vet, blir sen­trums­ga­ter stengt, ved at laste­bi­ler set­tes på tvers, el­ler be­tong­blok­ker set­tes ut.

Le­der for or­dens­av­de­lin­gen, Thor­stein Pi­hl­mann, for­tel­ler at steng­nin­gen blir gjen­nom­ført etter sam­me møns­ter som i fjor.

Blant an­net blir Vest­re gate stengt for inn­kjø­ring mot Ty­hol­men og Øst­re gate.

– En­kelt sagt så vil alle ga­ter inn mot tog­ruta bli stengt. Og vi øns­ker ik­ke par­ker­te bi­ler i sen­trum, un­der­stre­ker or­dens­le­de­ren.

Han pre­si­se­rer i lik­het med Krog­stad, at de ik­ke har noe høy­ere nivå enn i fjor.

– Vi føl­ger an­be­fa­lin­ge­ne fra PST, og leg­ger oss på det ni­vå­et som er til­pas­set det trus­sel­ni­vå­et som fore­lig­ger, sier Phil­mann. Han sier at det har va­ert dis­ku­tert om en i sam­ar­beid med Aren­dal kom­mu­ne skal etab­le­re mer per­ma­nen­te løs­nin­ger, for ek­sem­pel hev og senk­ba­re stol­per i gate­le­ge­met, så­kal­te pop-ups, slik som Kris­tian­sand har til vur­de­ring, men at det ik­ke er noe de har tatt stil­ling til,

Sten­gin­gen gjø­res i sam­ar­beid med Aren­dal kom­mu­ne, og der­med er det sik­kert grunn­lag for å gjen­ta fjor­årets opp­ford­ring fra Krog­stad om å ik­ke kjø­re inn i sen­trums­kjer­nen, men be­nyt­te par­ke­rings­hu­se­ne og par­ke­rings­plas­ser uten­for sen­trum.

FOTO: JAN ESPEN THOR­VILD­SEN

STENGT: Med laste­bi­ler og be­tong­blok­ker var sen­trum stengt av un­der na­sjo­nal­da­gen i fjor.

FOTO: JAN ESPEN THOR­VILD­SEN

TORVGATA: Slik så det ut fra Torvgata og ut mot Vest­re gate.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.