So­lid vekst i norsk øko­no­mi – alt klart for rente­øk­ning

Norsk øko­no­mi går godt, med en vekst på 0,6 pro­sent i årets tre førs­te må­ne­der. Det ta­ler for rente­øk­ning etter som­mer­en, me­ner øko­nom.

Agderposten - - Nyheter -

Det er fem­te kvar­tal på rad at veks­ten i brutto­na­sjo­nal­pro­duk­tet (BNP) for Fast­landsNor­ge var på mel­lom 0,6 og 0,7 pro­sent. Veks­ten var høy­ere enn det ana­ly­ti­ker­ne i DNB Mar­kets og Nor­dea Mar­kets had­de an­slått. Beg­ge meg­ler­hu­se­ne så for seg en av­ta­ken­de vekst til 0,4 pro­sent, mens Nor­ges Banks an­slag var 0,7 pro­sent.

I Dans­ke Bank ser man nå for seg at sen­tral­ban­ken set­ter opp sty­rings­ren­ta til høs­ten. For­ri­ge uke men­te fle­re øko­no­mer at la­ve­re kjerne­in­fla­sjon kun­ne set­te høs­tens rente­hopp på vent.

– BNP-veks­ten over­ras­ket på opp­si­den. Veks­ten er godt på lin­je med Nor­ges Banks for­vent­nin­ger. Alt klart for rente­øk­ning «etter som­mer­en», skri­ver Dans­ke Banks sjef­øko­nom Frank Jul­lum på Twit­ter.

Re­kord­lav ren­te i to år

Også i Han­dels­ban­ken me­ner man nå at mye ta­ler for et rente­hopp al­le­re­de på Nor­ges Banks rente­møte i sep­tem­ber.

– En rask kommentar på Nor­ge: Fast­lands-BNP støt­ter en rente­øk­ning i sep­tem­ber, skri­ver Han­dels­ban­ken på Twit­ter.

Sty­rings­ren­ta har lig­get i ro på re­kord­lave 0,5 pro­sent si­den 17. mars 2016, men Nor­ges Bank fast­holdt så sent som for to uker si­den vur­de­rin­gen fra tidligere i år om at den mest sann­syn­lig vil bli satt opp etter som­mer­en.

Kjerne­in­fla­sjo­nen er en vik­tig fak­tor for rente­fast­set­tel­sen fra Nor­ges Bank, men var i april på bare 1,3 pro­sent. Fle­re øko­no­mer har pekt på at der­som ga­pet mel­lom in­fla­sjons­tal­le­ne og Nor­ges Banks for­hånds­vur­de­rin­ger fort­set­ter å va­ere like stort i mai, ta­ler det for en ut­set­tel­se av nes­te rente­hopp.

Vare­pro­duk­sjon

Iføl­ge na­sjo­nal­regn­ska­pet had­de vare­pro­duk­sjon utenom in­du­stri og berg­verk en opp­gang på 1,2 pro­sent i førs­te kvar­tal, først og fremst på grunn av god vekst in­nen­for kraft­pro­duk­sjon, tra­di­sjo­nelt fiske og akva­kul­tur. In­nen byg­ge- og an­leggs­virk­som­het, som har vokst sterkt de to sis­te åre­ne, stop­pet imid­ler­tid veks­ten opp, vi­ser tal­le­ne fra Sta­tis­tisk sen­tral­byrå (SSB).

Når det gjel­der tje­neste­yten­de na­e­rin­ger utenom of­fent­lig for­valt­ning var veks­ten på 0,6 pro­sent, om­trent på sam­me nivå som de tre fore­gå­en­de kvar­ta­le­ne. Her var det klar vekst på de fles­te om­rå­der, med unn­tak av tje­nes­ter til­knyt­tet olje- og gass­ut­vik­ling.

Sam­ti­dig vis­te de se­song­jus­ter­te tal­le­ne at in­du­stri­pro­duk­sjo­nen ut­vik­let seg svakt i førs­te kvar­tal sam­let sett, etter en kraf­tig vekst på 1,7 pro­sent i for­ri­ge tre­må­ne­ders­pe­rio­de. Her trakk olje­re­la­ter­te in­du­stri­na­e­rin­ger, som verfts­in­du­stri og me­tall­vare­pro­duk­sjon, opp in­du­stri­pro­duk­sjo­nen, mens blant an­net na­e­rings­mid­del­in­du­stri­en, olje­raf­fi­ne­ring og kje­misk rå­vare­pro­duk­sjon trakk ned.

I hus­hold­nin­ge­ne var det sam­le­de kon­su­met uend­ret fra for­ri­ge kvar­tal, da veks­ten var på 0,4 pro­sent. Den sva­ke ut­vik­lin­gen for­kla­res med en ned­gang i vare­kon­su­met på 1,1 pro­sent, ho­ved­sa­ke­lig for­di vi kjøp­te faer­re bi­ler i årets to førs­te må­ne­der. (NTB)

FOTO: NTB SCANPIX

STERK VEKST: Sen­tral­bank­sjef Øystein Ol­sen kan kom­me til å set­te opp sty­rings­ren­ta al­le­re­de i de­sem­ber, iføl­ge fle­re øko­no­mer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.