Jen­sen stram­mer inn olje­penge­bru­ken

Fi­nans­mi­nis­ter Siv Jen­sen (Frp) stram­mer olje­penge­bru­ken og me­ner ut­gangs­punk­tet er godt for å bli eni­ge med KrF om re­vi­dert budsjett.

Agderposten - - Nyheter -

– Jeg tror KrF selv fin­ner ut av hvil­ke krav de vil stil­le i for­hand­lin­ge­ne på Stor­tin­get, sier Jen­sen med hen­vis­ning til at både den om­strid­te suk­ker­av­gif­ten og grav­ferds­ge­by­ret over­lev­de re­gje­rin­gens for­slag til re­vi­dert budsjett.

– Jeg me­ner ut­gangs­punk­tet er godt for å bli eni­ge, ik­ke minst for­di vi ble eni­ge om ho­ved­ram­me­ne da vi for­hand­let om stats­bud­sjet­tet i fjor høst. Den­ne re­vi­de­rin­gen er mer å reg­ne som en run­dings­bøye, der vi jus­te­rer kart og ter­reng, ut­dy­per fi­nans­mi­nis­te­ren.

Mind­re olje­smurt

De vik­tigs­te jus­te­rin­ge­ne i så måte er en inn­stram­ming av olje­penge­bru­ken på 5,6 mil­li­ar­der kro­ner som blant an­net kom­mer for­di ut­gif­te­ne til syke­pen­ger går ned og fle­re kom­mer i ar­beid.

Re­gje­rin­gen leg­ger opp til å bru­ke 2,7 pro­sent av Sta­tens pen­sjons­fond ut­land – det så­kal­te olje­fon­det – noe som er 0,2 pro­sent­po­eng la­ve­re enn i stats­bud­sjet­tet som Stor­tin­get ved­tok i de­sem­ber i fjor.

Olje­penge­bru­ken blir der­med 225,5 mil­li­ar­der kro­ner.

– Ned­jus­te­rin­gen må se­es i sam­men­heng med at fon­dets ver­di steg kraf­tig i fjor høst, sier Jen­sen.

Sjef­øko­nom Kjer­sti Haug­land i DNB er til­freds med at re­gje­rin­gen ik­ke har falt for fris­tel­sen til å bru­ke den eks­tra olje­ge­vins­ten som har kom­met si­den i høst, men skul­le gjer­ne sett enda har­de­re lut.

– Skul­le jeg va­ert skik­ke­lig for­nøyd, så skul­le jeg ha sett at po­li­ti­ker­ne gikk skik­ke­lig til verks og kut­tet i of­fent­li­ge ut­gif­ter, sier Haug­land til NTB.

NHOs sjef­øko­nom Øystein Dørum er in­ne på noe av det sam­me – nem­lig at en bed­ring av le­dig­hets­tal­le­ne vil gi la­ve­re ut­gif­ter til dag­pen­ger, som igjen åp­ner for å bru­ke mind­re olje­pen­ger.

La­ve­re le­dig­het

Nøk­kel­tal­le­ne som re­gje­rin­gen­la fram tirs­dag mor­gen, in­di­ke­rer at pi­le­ne pe­ker i rik­tig ret­ning for norsk øko­no­mi. Ik­ke minst er le­dig­he­ten på vei ned og en sta­dig stør­re an­del av oss på vei inn i jobb.

For­ven­tet le­dig­hets­tall (AKUtal­le­ne) an­slås til 3,8 pro­sent, som er 0,2 pro­sent­po­eng la­ve­re enn re­gje­rin­gens pro­gno­se da for­sla­get til stats­bud­sjett ble lagt fram i fjor høst.

– Bed­rin­gen kom­mer ras­ke­re enn ven­tet, og det er gle­de­lig. Ned­gan­gen i le­dig­he­ten kom­mer i hele lan­det, sier Jen­sen.

– Det­te stem­mer med den vir­ke­lig­he­ten vi ser uten­for vin­du­ene våre og som våre med­lem­mer for­tel­ler oss om, sier Dørum til NTB.

Vekst over trend

Veks­ten i fast­lands­øko­no­mi­en lig­ger over den his­to­ris­ke tren­den, fast­slår re­gje­rin­gen. Veks­ten an­slås til 2,5 pro­sent i år og 2,6 pro­sent nes­te år – noe som er på lin­je med det re­gje­rin­gen la opp til i stats­bud­sjet­tet.

Bud­sjet­tets på­virk­ning på norsk øko­no­mi (bud­sjett­im­pul­sen) an­slås der­med å va­ere nøy­tral på 0,1 pro­sent­po­eng.

– Re­vi­dert budsjett skal nor­malt ik­ke inne­hol­de sto­re end­rin­ger hvis ik­ke sa­er­skil­te for­hold skul­le til­si det, men det har ik­ke va­ert noen sli­ke sa­er­skil­te for­hold den sis­te ti­den. Det er der­for be­tryg­gen­de at de opp­rett­hol­der inn­ret­nin­gen fra stats­bud­sjet­tet i høst, som gir en vel­dig for­sik­tig på­virk­ning på norsk øko­no­mi, sier Dørum.

RE­VI­DERT NA­SJO­NAL­BUD­SJETT: Fi­nans­mi­nis­ter Siv Jen­sen (Frp) stram­mer inn­olje­penge­bru­ken i re­gje­rin­gens for­slag til re­vi­dert na­sjo­nal­bud­sjett.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.