Faer­re tar ut tid­lig al­ders­pen­sjon

Agderposten - - Nyheter -

An­de­len som tok ut tid­lig al­ders­pen­sjon gikk i fjor ned med én pro­sent. Det er førs­te gang si­den ord­nin­gen ble inn­ført at det er en ned­gang.

Med pen­sjons­re­for­men i 2011 fikk man­ge mu­lig­het til å ta ut al­ders­pen­sjon fra 62 år. Man kun­ne også kom­bi­ne­re jobb og pen­sjon uten at pen­sjo­nen blir re­du­sert.

Ved å kom­bi­ne­re jobb og pen­sjon blir de sam­le­de inn­tek­te­ne høye i noen år, men for­di pen­sjons­ut­be­ta­lin­ge­ne spres på fle­re år, blir må­ned­lig ut­be­talt al­ders­pen­sjon la­ve­re res­ten av li­vet.

Nå er det for førs­te gang en ned­gang i an­de­len 62-66-årin­ger som tar ut al­ders­pen­sjon. Fra ut­gan­gen av 2016 til ut­gan­gen av 2017 gikk an­de­len ned fra 58 til 57 pro­sent.

– Ned­gan­gen i tid­lig­uttak er be­skje­den så langt, men kan tyde på at folk i stør­re grad enn før tar inn over seg leve­al­ders­jus­te­rin­gen av al­ders­pen­sjo­nen, sier sek­sjons­sjef i Nav, Ole Chris­ti­an Li­en, i en presse­mel­ding.

(NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.