Stram­me­re ti­der for kom­mu­ner og fyl­ker

Faer­re ung­dom­mer og faer­re inn­vand­re­re gir mind­re pen­ger til kom­mu­ner og fyl­ker nes­te år.

Agderposten - - Nyheter - ▶ Hel­le Høi­ness, NTB

– Penge­bru­ken skal noe ned og det be­tyr også at veks­ten går ned, sier (H).

Kom­mu­ne­ne får en vekst på mel­lom 2,6 mil­li­ar­der og 3,2 mil­li­ar­der kro­ner i frie inn­tek­ter i 2019. Det be­tyr en real­vekst for kom­mu­ne­ne på mel­lom 0,7 og 0,9 pro­sent.

Tirs­dag la re­gje­rin­gen fram kom­mune­pro­po­si­sjo­nen for 2019 sam­men med årets re­vi­der­te stats­bud­sjett.

De­mo­gra­fi­ens tale

Kom­mu­nal­mi­nis­te­ren sier at øk­nin­gen i inn­tek­te­ne som går til kom­mu­ne­ne er la­ve­re enn i de sis­te åre­ne. Men det er fort­satt slik at man in­nen­for det­te får dek­ket ut­gif­te­ne til demo­gra­fi.

– Alt ty­der på at vi får en end­ret be­folk­nings­sam­men­set­ning. Vi har hatt la­ve­re fød­sels­tall og la­ve­re inn­vand­ring de sis­te åre­ne, som gjør at ut­gif­ter til demo­gra­fi har va­ert la­ve­re enn tidligere an­tatt, sier Mae­land.

Hun ven­ter på det en­de­li­ge sva­ret i SSBs be­folk­nings­pro­gno­ser som kom­mer i juni.

Det er også vars­let fra fors­ke­re at vi vil se star­ten på en stør­re eldre­bøl­ge fra 2020. For­be­re­del­se­ne til det­te er fore­lø­pig ik­ke syn­lig i over­fø­rin­ge­ne til lan­dets kom­mu­ner.

Mae­land be­kref­ter at når vi får fle­re eld­re, går ut­gif­te­ne til demo­gra­fi opp,– men vi får vite mer om ut­vik­lin­gen fra SSB i juni, gjen­tar hun.

Faer­re på vi­dere­gå­en­de

Det blir også faer­re ung­dom­mer og fyl­ke­ne som har an­sva­ret for vi­dere­gå­en­de sko­le, må i ver­ste fall for­be­re­de seg på stram­me­re ti­der.

Kom­mu­nal­mi­nis­te­ren vars­ler at over­fø­rin­ge­ne vil bli på mel­lom mi­nus 100 mil­lio­ner kro­ner og pluss 100 mil­lio­ner kro­ner.

– For fyl­ke­nes del går an­de­len av 16- til 18-årin­ger ned. Det­te er grup­pen de har an­svar for å gi vi­dere­gå­en­de opp­la­e­ring. Der­med kan ut­gif­te­ne til vi­dere­gå­en­de opp­la­e­ring gå ned, for­kla­rer Mae­land.

Barne­ha­ge­nor­men

Fra 1. au­gust inn­fø­res det en ny norm for vok­sen­tett­het i barne­ha­ge­ne. Op­po­si­sjo­nen og kom­mu­ne­nes in­ter­esse­or­ga­ni­sa­sjon KS me­ner ord­nin­gen er un­der­fi­nan­siert, men kom­mu­nal­mi­nis­te­ren me­ner at be­man­nings­nor­men for barne­ha­ge­ne er dek­ket inn for i år når det er be­vil­get 424 mil­lio­ner kro­ner over stats­bud­sjet­tet.

Det er også satt av over 200 mil­lio­ner kro­ner eks­tra i re­vi­dert budsjett til å opp­fyl­le la­erernor­men i til­legg til 500 mil­lio­ner kro­ner som al­le­re­de er be­vil­get. Hele la­erernor­men er an­slått å kos­te to­talt 2 mil­li­ar­der kro­ner.

FOTO: OLE BERG-RUS­TEN, NTB SCANPIX

FOTO: NTB SCANPIX

SVAK VEKST: Kom­mu­ne­ne får en vekst på mel­lom 2,6 mil­li­ar­der og 3,2 mil­li­ar­der kro­ner i frie inn­tek­ter i 2019, opp­ly­ser kom­mu­nal­mi­nis­ter Mo­ni­ca Mae­land. Det be­tyr en real­vekst for kom­mu­ne­ne på mel­lom 0,7 og 0,9 pro­sent, det­te er noe la­ve­re enn i de sis­te åre­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.