En sterk på­stand fra Ei­nar Hal­vor­sen

Bru­ker kom­mu­nen “Ottersland-metoden” for å få re­vet den ned­lag­te Sjø­manns­sko­len på Fløy­heia? spør Er­ling Ok­ken­haug i et opp­slag i Ag­der­pos­ten 26. april, og vi­ser til at det en gang så sta­se­li­ge byg­get nå er blitt et fri­sted for tag­ging, spray­ma­ling og hae

Agderposten - - Nyheter - Berit Rickhard Aren­dal

Tidligere ord­fø­rer i Aren­dal, nå pro­sjekt­ko­or­di­na­tor i O.G. Ottersland Ei­en­dom A/S, Ei­nar Hal­vor­sen, me­ner Ok­ken­haugs pa­ral­lell er helt for­kas­te­lig. Han tar sterkt av­stand fra ut­tryk­ket “Ottersland-metoden” og be­skyld­nin­ge­ne om at Ottersland be­visst og med over­legg har latt ei­en­dom­men på Jom­fru­hol­men for­fal­le. Hvis Ok­ken­haug had­de satt seg inn i re­gu­le­rings­sa­ken, vil­le han sett en helt an­nen be­grun­nel­se for ri­ving, sier Hal­vor­sen i et in­ter­vju i Ag­der­pos­ten 28. april. Etter hans syn “var år­sa­ken til at fyl­kes­kom­mu­nen sa nei til ri­ving da Ottersland søk­te førs­te gang i 2013, at de ved en feil­ta­kel­se fra Aren­dal kom­mu­nes side ik­ke had­de fått kon­su­lent­rap­por­ten som fast­slo at hu­set var for dår­lig til å kun­ne res­tau­re­res.”

Det er en sterk på­stand Ei­nar Hal­vor­sen kom­mer med her. For det han egent­lig sier, er at ved­ta­ket om å nek­te ri­ving som ble gjort i 2013, hvi­ler på svik­ten­de grunn­lag.

Jeg har lest den ut­ta­lel­sen kul­tur­minne­vern­s­ek­sjo­nen i Aust-Ag­der fyl­kes­kom­mu­ne send­te til Aren­dal kom­mu­ne den 12.03.2013 etter at de had­de be­hand­let søk­na­den fra Ottersland. Her hen­vi­ses det til to kon­su­lent­rap­por­ter som fulg­te med søk­na­den, den ene fra Myco­team (da­tert 18.11.2011) den and­re fra Sta­erk & Co (15.01.2013). Beg­ge dis­se do­ku­men­ter­te at hu­set had­de sto­re råte- og fukt­ska­der, og at det vil­le bli kost­bart å set­te det i stand til bo­lig etter gjel­den­de for­skrif­ter. Men ver­ken rap­por­ten fra Myco­team el­ler den tek­nis­ke vur­de­rin­gen fra Sta­erk & Co kon­klu­der­te med at skade­om­fan­get var slik at hu­set var å be­trak­te som kon­dem­na­belt. Etter kul­tur­minne­vern­s­ek­sjo­nens vur­de­ring var det ik­ke do­ku­men­tert i søk­na­den at hu­set var to­tal­skadd. Føl­ge­lig sa de nei til ri­ving.

Men Ei­nar Hal­vor­sen me­ner ty­de­lig­vis at det fin­nes en tred­je kon­su­lent­rap­port, og at den kan do­ku­men­te­re at hu­set på Jom­fru­hol­men var to­tal­skadd al­le­re­de i 2013. Hvil­ket fir­ma som had­de ut­ar­beidd den­ne rap­por­ten, som han hev­der fyl­kes­kom­mu­nen ved en feil ik­ke had­de fått, det sier han in­gen­ting om. Der­med hen­ger på­stan­den i løse luf­ta, og har li­ten ver­di.

kommentar til ut­tryk­ket “Ottersland-metoden”, som Ei­nar Hal­vor­sen me­ner er for­kas­te­lig. Og det er ik­ke sa­er­lig over­ras­ken­de. For ut­tryk­ket er jo ik­ke ak­ku­rat noen an­er­kjen­nel­se av hans opp­drags­gi­ver og hans frem­gangs­måte i Jom­fru­hol­men-sa­ken. Dess­ver­re er det hel­ler in­gen kom­pli­ment til våre lo­kal­po­li­ti­ke­re. At de ik­ke har greid å gjen­nom­føre og stå fast ved de verne­pla­ne­ne de selv har ved­tatt, vi­ser at pen­ger og makt kan trum­fe de­mo­kra­tis­ke pro­ses­ser. Det er skuf­fen­de og be­kym­rings­fullt.

Men det både po­li­ti­ke­re, Ei­nar Hal­vor­sen og hans opp­drags­gi­ver bør va­ere klar over, er at det fin­nes en “folke­dom­stol” som he­ter “det sun­ne folke­vet­tet”. Den har felt en streng dom i den­ne sa­ken. Og den dom­men vil bli stå­en­de, den kan ik­ke an­kes!

FOTO­MON­TA­SJE

KON­SU­LENT: Tidligere ord­fø­rer Ei­nar Hal­vor­sen (til høy­re) sam­men med Ole Ottersland. Bil­de­ne er tatt ved en tidligere an­led­ning, og er her satt sam­men i en foto­mon­ta­sje. Bak ser vi det ka­rak­te­ris­tis­ke og om­strid­te mur­hu­set på Jom­fru­hol­men i Aren­dal.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.