Kon­voi­byen bør bli krigs­min­nes­mer­ke

Etab­le­rin­gen av Kon­voi­byen i Ri­sør for 50 år si­den ble mar­kert med flot­te ar­ran­ge­men­ter i Ri­sør. Kron­prins­pa­ret, nå­va­eren­de og tidligere fyl­kes­mann, tidligere stats­mi­nis­ter Kåre Wil­loch, ord­fø­rer, ad­mi­ral, ge­ne­ral, Ma­rine­mu­sik­ken og en rek­ke frem­tre­den­de

Agderposten - - Nyheter - Jan H. Sy­vert­sen Or­logs­kap­tein (R)

El­se Heim­stad (93) er den enes­te gjen­le­ven­de av dem som sto bak etab­le­rin­gen av Kon­voi­byen. I alle dis­se åre­ne har hun, sam­men med sin mann Leif som døde i 2010, va­ert be­sty­rer­par og selve driv­kraf­ten bak Kon­voi­byen. Hun var den helt selv­føl­ge­li­ge he­ders­gjes­ten un­der ar­ran­ge­men­tet i Ri­sør

Det gode spørs­må­let nå er hva som vil skje vi­de­re med Kon­voi­byen. Man­ge al­ter­na­ti­ver er blitt dis­ku­tert de sis­te åre­ne, og dis­ku­te­res frem­de­les. Etter min me­ning bør Kon­voi­byen få sta­tus som krigs­min­nes­mer­ke. Kon­voi­byen be­står frem­de­les som stif­tel­se og som så­dan hø­rer den inn un­der fyl­kes­man­nens an­svars­om­rå­de. Fyl­kes­mann Stein A. Yt­ter­dahl bør der­for ta et ini­tia­tiv for be­va­ring av Kon­voi­byen som krigs­min­nes­mer­ke.

Stif­tel­sens sty­re bør på sin side vur­de­re etab­le­ring av «Kon­voi­by­ens ven­ner» for å iva­re­ta kon­tak­ten med den sto­re venne­kret­sen som frem­de­les er in­ter­es­sert i å be­va­re Kon­voi­byen som et min­nes­mer­ke. Det for­tje­ner krigs­sei­ler­ne, El­se og Leif Heim­stad og alle dem som har støt­tet Kon­voi­byen på man­ge må­ter gjen­nom 50 år!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.