Had­de vi blitt ut­spilt, så måt­te man ha tenkt over både spille­stil og mål­set­ting. Men vi blir jo ald­ri det

Am­bi­siø­se Aren­dal Fot­ball lig­ger fem po­eng bak te­ten al­le­re­de etter fem kam­per. Men ho­ved­tre­ner Mat­tias An­ders­son står fast på mål­set­tin­gen om di­rek­te opp­rykk.

Agderposten - - Nyheter - Tlf: 915 25 942

Etter bare 1-1 mot junio­re­ne på Vå­ler­en­ga 2 man­dag har Aren­dal kun vun­net én av sine førs­te fem kam­per i 2. di­vi­sjon av­de­ling 2.

Ga­pet opp til se­rie­le­der KFUM Oslo er på fem po­eng, mens det er tre po­eng til Sk­eid på opp­rykk­s­kva­li­fi­se­ring.

Ser man and­re vei­en er Aren­dal bare ett po­eng over ned­rykk­s­stre­ken.

Kun i 4-1-sei­e­ren mot jum­bo­la­get Vard Hauge­sund har Aren­dal over­be­vist så langt i se­ri­en i år, etter Ag­der­pos­tens me­ning.

Ho­ved­tre­ner Mat­tias An­ders­son var opp­gitt etter po­eng­de­lin­gen mot VIF 2.

- Va­ert best i alle kam­pe­ne

- Det­te er vi klart ik­ke for­nøyd med. Det går igjen: Vi sty­rer kam­pe­ne, og to­tal­do­mi­ne­rer skudd­sta­ti­stik­ken på mål. Li­ke­vel får vi ik­ke bed­re ut­tel­ling. Det er vans­ke­lig å vin­ne kam­pe­ne. Skuf­fen­de at vi slip­per inn et så bil­lig mål hvor vi har man­ge mu­lig­he­ter til å re­pa­re­re. Vi mø­ter et ungt Vå­ler­en­ga-lag som vi ab­so­lutt bør kjø­re over, sa svens­ken i et vi­deo­in­ter­vju fra In­ti­li­ty Are­na i Oslo.

- Er det slik at man må re­vur­de­re mål­set­tin­gen om di­rek­te opp­rykk al­le­re­de?

- Nei, det sy­nes jeg ik­ke. For det som er fakta er at i samt­li­ge av våre kam­per så har vi va­ert det bes­te la­get over 90 mi­nut­ter, og skapt ab­so­lutt flest mål­sjan­ser. Det hand­ler om mar­gi­ner og dyk­tig­het. Men had­de vi blitt ut­spilt, så måt­te man ha tenkt over både spille­stil og mål­set­ting. Men vi blir jo ald­ri det. Vi sty­rer kam­per og ska­per mye mer enn mot­stan­de­ren. Men vi er for dår­li­ge foran mål. Og du vin­ner ik­ke hvis du ik­ke put­ter bal­len i mål.

- Har du ma­te­ri­el­let til å kry­pe opp­over og kjem­pe om di­rek­te opp­rykk i år?

- Ja, det har vi. Nå har det gått fem kam­per, og jeg sy­nes vi har va­ert det bes­te la­get i alle kam­pe­ne. Det hjel­per ik­ke på po­en­ge­ne, men det be­tyr at vi ik­ke må for­and­re. Men vi er nødt til å bli ef­fek­ti­ve. Det er frust­re­ren­de, og jeg sy­nes synd på en del spil­le­re etter 2. om­gang. Vi kom­mer til sto­re mål­sjan­ser, men bal­len går ik­ke i mål.

- Men Ness får bal­len i mål med kram­pet­enden­ser. Det er da noe på en litt dår­lig man­dag?

- Ja, det er det jo. Men kam­pen sett un­der ett er det vel­dig skuf­fen­de at vi ik­ke grei­er å ro det i land, det må vi aer­lig si. Vi står alle sam­men om det­te, også, sa tre­ner An­ders­son.

- Må slå sli­ke lag hvis vi skal opp

- 1-1 er ik­ke bra nok. Vi vil­le hit for å vin­ne. Vi er ik­ke bra nok på den sis­te tredje­de­len av ba­nen, og det må hele la­get ta skyl­da for det, sier Av­ni Pe­pa.

- For VIF 2 stil­ler med nes­ten bare ten­årin­ger?

- De gjør jo det. Du kan se de er tek­nisk gode og ras­ke. Men skal vi opp til 1. di­vi­sjon så må vi slå de. De had­de seks po­eng og had­de gjort fire bra match­er, men for våre mål er det­te ik­ke bra nok, sier Pe­pa.

Han pe­ker sam­ti­dig på at Aren­dal tross alt har tre stra­ke kam­per uten tap (1-2-0) og bare tre bak­lengs­mål i dis­se match­e­ne.

- Det er god­kjent. Men vi vil så klart ha full pott. Nå må vi bare hjem og ter­pe. Vi har mas­se inn­legg og død­bal­ler, men vi er ik­ke pre­si­se nok. Det gjel­der også løp i boks og kom­mu­ni­ka­sjon. Det må vi job­be med. Vi må bret­te opp er­me­ne og vise hva vi kan i match, og ik­ke bare på tre­ning. Mål­set­tin­gen står uten tvil ved lag. Det er jevnt. Vin­ner vi på lør­dag (mot Eger­sunds IK), så er vi der oppe igjen, me­ner Pe­pa.

FOTO: ALEX­AN­DER NU­PEN

MIS­FOR­NØYD: - Vi bør ab­so­lutt kjø­re over et ungt Vå­ler­en­ga, sa Mat­tias An­ders­son etter 1-1 mot junio­re­ne til Vå­ler­en­ga på In­ti­li­ty Are­na man­dag kveld.

FOTO: ALEX­AN­DER NU­PEN

MIS­BRUK­TE MU­LIG­HE­TER: Ras­mus Lyn­ge Chris­ten­sen (bil­det) mis­set ale­ne med keeper, mens Fa­bi­an Stensrud Ness og Adi Mar­ko­vic traff hen­holds­vis stan­ga og tverr­lig­ger.

SJE­FEN PÅ PLASS: Styre­le­der Jan Si­gurd Ot­ter­lei og fle­re and­re fra Aren­dal-le­del­sen had­de tatt tu­ren til som­mer­li­ge Oslo for å se la­get mot Vå­ler­en­ga 2.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.