Tyg­de øre­dobb i bu­tikk­brød

Meny-kun­den kjøp­te brød som inne­holdt en øre­dobb. Det re­sul­ter­te i tann­ska­de og ut­gif­ter. Men kun­den fikk re­fun­dert alle ut­gif­ter og ble på­span­dert kake.

Agderposten - - Nyheter - MAT ▶ To­re El­ling­sen

Kun­den var tid­lig i april inn­om Meny Tor­vet i Kris­tian­sand og kjøp­te et brød, type Hol­li Møl­le Grov­brød. Det ble litt for grov kost. De­ler av en øre­dobb i brø­det re­sul­ter­te i tann­ska­de for brød-kun­den, som na­tur­lig nok klag­de på va­ren.

Kun­den tok vare på både brød og øre­dobb til ba­ke­ri­et fikk hen­tet det.

Nor­ges­grup­pen har sin egen ba­ke­ri­kje­de, Bake­hu­set, og brø­det kom fra Bake­hu­set Lil­le­sand.

Fei­len ikke i ba­ke­ri­et

Sa­ken ble hånd­tert av kva­li­tets­le­der Magn­hild Feragen ved Bake­hu­set Trond­heim. Hun kan ikke ut­ta­le seg til Ag­der­pos­ten, men i svar­bre­vet hun send­te til kun­den, leg­ger Bake­hu­set seg fla­te og be­kla­ger på det ster­kes­te, selv om fei­len ikke lig­ger i ba­ke­ri­et.

I bre­vet til den uhel­di­ge kun­den, vi­ser kva­li­tets­le­der Feragen til tid­li­ge­re kon­takt med kun­den, og tak­ker ved­kom­men­de for å ha tatt vare på brød og øre­dobb til de fikk hen­tet det.

– Sa­ken er nå be­hand­let så langt det lar seg gjø­re, skri­ver hun og be­kla­ger at saks­gan­gen har truk­ket noe ut i tid.

Be­kla­ger på det ster­kes­te

Med ut­he­vet skrift gjen­tar hun den ster­kes­te be­kla­gel­se over at kun­den fikk en tann­ska­de som skyld­tes et frem­med­le­ge­me i de­res pro­dukt.

– Det­te tar vi sva­ert al­vor­lig, og vi vil gjø­re det vi kan for å fin­ne ut av det­te. Per nå er det ikke av­dek­ket noe i vår egen pro­duk­sjon som kan be­ly­se det­te. Det er stren­ge or­dens­reg­ler i våre ba­ke­ri­er, og det er strengt for­budt å ba­ere øre­dobb el­ler ha med and­re ting som kan hav­ne i pro­duk­ter. På grunn av vi ikke fant år­sa­ken i vårt ba­ke­ri, er det sendt en hen­ven­del­se til rå­vare­le­ve­ran­dø­re­ne, skri­ver Magn­hild Feragen som på det tids­punk­tet ikke had­de fått svar fra le­ve­ran­dø­re­ne.

Dek­ker kjø­ring og tann­lege

Så gjør hun det klart at Bake­hu­set dek­ker kun­dens ut­gift til tann­lege på 830 kro­ner, de dek­ker par­ke­rings­av gift og kjør­te kilo­me­ter. In­nen en uke skul­le kun­den få pen­ge­ne.

Valg­fri kake fra kon­di­to­ri­et

Bake­hu­set har dess­uten mer å by på.

– Du får pen­ger til­ba­ke for det inn­le­ver­te brø­det, even­tu­elt nytt brød (valg­fri type) i bu­tik­ken Meny Tor­vet. Vi til­byr også en valg­fri 20-bi­ters kake fra vårt kon­di­to­ri. Den kan be­stil­les di­rek­te i bu­tikk el­ler på nett, sier kva­li­tets­le­der Magn­hild Feragen i Bake­hu­set.

– Kun­den blir tatt godt hånd om

Le­der av For­bru­ker­dia­log i Av­de­ling for Kom­mu­ni­ka­sjon og Di­gi­ta­le tje­nes­ter hos For­bru­ker­rå­det, Pia Ceci­lie Høst, sier i en kom­men­tar at det er ikke gøy å opp­le­ve frem­med­le­ge­mer i maten og eks­tra ille når man får ska­der av det.

– Maten skal va­ere trygg, og det er stren­ge reg­ler for mat­la­ging for å sik­re helsen til folk. Hvis uhel­let li­ke­vel er ute så vil du ha rett på å få dek­ket øko­no­misk ut­legg som tann­lege­ut­gif­ter og medi­si­ner. I den­ne sa­ken ser det ut som for­bru­ke­ren blir tatt godt hånd om når uhel­let er ute hos Bake­hu­set. Vi får ikke man­ge sli­ke sa­ker til oss, noe som kan tyde på at folk får den hjel­pen de skal ha, sier Høst.

Hun leg­ger til at der­som du fin­ner noe i maten som ikke skal va­ere der så si ifra med en gang.

– Du vil i førs­te om­gang ha rett på ny vare og dek­ning av even­tu­el­le eks­tra­om­kost­nin­ger. Ta kon­takt med For­bru­ker­rå­det om du tren­ger råd­giv­ning og hjelp, opp­ford­rer le­de­ren av For­bru­ker­dia­log.

FOTO: PRI­VAT

HER LÅ DOBBEN: I det­te brø­det lå øre­dob­ben som før­te til tann­ska­de for kun­den.

ØRE­DOB­BEN: Den­ne bi­ten fra en øre­dobb lå brø­det. (Foto: Pri­vat)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.