TIDSPLAN FOR E18-PLA­NEN

Agderposten - - Nyheter -

▶Fo­re●øpig ser ka­len­de­ren for den sto­re, in­ter­kom­mu­na­le pla­nen for «rest-E18» i 75 km mel­lom Grim­stad og Dør­dal i Tele­mark slik ut:

▶Mai 2018: Folke­mø­ter – ar­beid med av­grens­ning av pla­n­om­rå­de – søk etter mu­li­ge kor­ri­do­rer.

▶Juni 2018: Dia­log­mø­ter med lag/for­enin­ger. In­ter­kom­mu­nalt plan­ut­valg får pre­sen­tert pla­n­om­rå­de/kor­ri­do­rer – og av­gjør førs­te av­grens­ning (ca 26. juni).

▶Au­gust 2018: Plan­pro­gram leg­ges ut til 6 ukers hø­ring.

▶Ok­to▶er Sep­tem­ber 2018: Kon­se­kvens­ut­red­ning (KU) star­ter.

▶Over nytt­år 2019: Kon­se­kvens­ut­red­ning fer­dig, pre­sen­te­res med fag­lig for­slag til plan­av­grens­ning/kor­ri­do­rer.

▶Fe▶ru­ar/mars 2019: In­ter­kom­mu­nalt plan­ut­valg (ord­fø­rer­ne i 7 be­rør­te kom­mu­ner ved­tar sin an­be­fa­ling til en­de­lig kom­mune­plan.

▶Mars/apri● 2019: Kom­mune­plan (in­ter­kom­mu­nal) sen­des på hø­ring.

▶Juni 2019: Alle syv kom­mu­ner ved­tar for sin del kom­mune­del­plan for ny E18 Grim­stad-Dør­dal.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.