– Vi tren­ger da­gens E18 som lo­kalvei

Grim­stad-ordfører Kjetil Glims­dal (KrF) pe­ker på at man tren­ger da­gens E18 vest for Grim­stad­por­ten som lo­kalvei i frem­ti­den.

Agderposten - - Nyheter -

– Vi skal be­hand­le Grim­stad kom­mu­nes ut­ta­lel­se til plan­pro­gram­met for E18-pla­nen i kom­mune­sty­ret 18. juni, på­pe­ker G>rim­stad-ordfører Kjetil Glims­dal når Ag­der­pos­ten spør hva Grim­stad ten­ker å spil­le inn i førs­te om­gang av plan­pro­ses­sen for «Rest-E18 Grim­stadDør­dal».

Glims­dal lis­ter opp føl­gen­de mo­men­ter han me­ner er vik­ti­ge for Grim­stad i plan­leg­gin­gen av ny E18:

1) At det blir kryss i om­rå­det ved Øy­gårds­da­len.

2) At det blir kryss i om­rå­det ved Vik.

3) Mel­lom dis­se to krys­se­ne, er det vik­tig at det blir minst mu­lig bar­rie­re­ef­fekt av ny E18.

4) Mel­lom dis­se to krys­se­ne: Bør man be­hol­de da­gens E18 som pa­ral­lell­vei/om­kjø­rings­vei.

– Av hen­syn til vik­ti­ge land­bruks­ver­di­er, drikke­vanns­kil­de og kul­tur­ver­di­er (grav­plas­ser og kir­ker), må en form for miljø­tun­nel vur­de­res på de­ler av strek­nin­gen mel­lom de to krys­se­ne, pre­si­se­rer Glims­dal.

Til slutt i ut­ta­lel­sen, me­ner Glims­dal at hans kom­mune­sty­re skal ut­ta­le føl­gen­de: «Det har lite hen­sikt i å ten­ke 130 km/t mel­lom Grim­stad og Aren­dal (i alle fall vest­fra fram til krys­set ved Vik).

For øv­rig me­ner Glims­dal kom­mune­sty­ret bør an­be­fa­le å bru­ke mest mu­lig av nå­va­eren­de E18 øst for Grim­stad­por­ten.

Det­te er for øv­rig helt i tråd med trasé­efor­sla­get fra vei­plan­leg­ger Ha­rald To­bias­sen.

ORDFØRER: Grim­stad-ordfører Kjetil Glims­dal (KrF) tar opp sa­ken i kom­mune­sty­ret 18. juni.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.