Dom­men om ulve­jak­ta fal­ler fre­dag

Agderposten - - Nyheter -

na­tur­fond WWF er sva­ert spent på dom­men fra Oslo ting­rett om lov­lig­he­ten av ulve­jak­ta i vin­ter. Dom­men fal­ler fre­dag, og der­som den går i WWFs fa­vør vil det få be­tyd­ning for hvor­dan sta­ten for­val­ter det om­strid­te rov­dy­ret fram­over. – Vi ven­ter spent, er alt miljø­po­li­tisk le­der Ing­rid Lo­mel­de vil si til NTB idet av­gjø­rel­sens time na­er­mer seg. Or­ga­ni­sa­sjo­nen me­ner det er blitt skutt for man­ge ul­ver i vin­ter og at om­fan­get av fel­lin­ger tru­er be­stan­dens over­le­vel­se. WWF me­ner re­gje­rin­gen der­med har brutt Grunn­lo­vens miljø­pa­ra­graf, na­tur­mang­fold­lo­ven og den in­ter­na­sjo­na­le Bern­kon­ven­sjo­nen om true­de ar­ter. Re­gje­rin­gen av­vi­ser det­te. I ret­ten hev­det re­gje­rin­gens ad­vo­kat Eli­sa­beth Sten­wig at den norsk-svens­ke ulve­be­stan­den er blitt så stor at den kan for­val­tes, det vil si jak­tes på. Hun me­ner jak­ta har va­ert in­nen­for lo­ven. 28 ulv er skutt i vin­ter, av en kvo­te på to­talt 45. De to flok­ke­ne Ju­lus­sa og Os­da­len, som del­vis lev­de i ulve­so­nen, er borte. Også en inn­vand­ret ulv som kun­ne til­ført den inn­avls­be­feng­te sør­skan­di­na­vis­ke be­stan­den fris­ke ge­ner, er skutt. (©NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.