AKUPUNKTUR MOT SPED­BARN­SKO­LIKK

Agderposten - - Nyheter - (Kil­der: nhi.no og UiO)

Sped­barn­sko­likk er en til­stand som star­ter 2–4 uker etter fød­se­len og går gjer­ne over ved 3–4 må­ne­ders al­der. Ko­likk­barn skri­ker 2–7 ti­mer om da­gen, år­sa­ken er ukjent. Akupunktur er en av be­hand­lings­for­me­ne som er be­nyt­tet, men bru­ken er om­dis­ku­tert

Lege og aku­punkt­ør Hol­geir Skjeie sto i 2013 bak en ran­do­mi­sert, kon­trol­lert stu­die av ko­likk­barn ved lege­sent­re i Sør-Nor­ge som ikke vis­te noen re­le­van­te for­skjel­ler i re­duk­sjon av gråt mel­lom grup­pen av sped­barn som fikk akupunktur og kon­troll­grup­pen.

I sin dok­tor­av­hand­ling har han hen­tet inn rå­data fra to til­sva­ren­de stu­di­er fra Uni­ver­si­tet i Lund i Sve­ri­ge, til sam­men om­fat­ter de tre stu­die­ne 307 barn med sped­barn­sko­likk.

Fors­ke­re ved Av­de­ling for all­menn­me­di­sin ved Uni­ver­si­te­tet i Oslo, Insti­tutt for Hel­s­o­ve­ten­skap ved Uni­ver­si­te­tet i Lund i Sve­ri­ge og Folke­helse­in­sti­tut­tet i Nor­ge har sam­men­stilt da­ta­ene og gjen­nom­ført en så­kalt IPD-meta­ana­ly­se.

Det ble ikke fun­net noen kli­nisk re­le­vant ef­fekt av aku­punkt­ur­be­hand­lin­gen av kolikk.

Det ble vist fra de svens­ke stu­die­ne at bar­na som fikk aku­punkt­ur­nå­ler gråt mer un­der be­hand­ling enn kon­troll­grup­pen som ikke fikk nå­ler.

Bar­na som fikk nå­ler gråt mer jo fle­re nå­ler de fikk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.