Ir­lands stats­mi­nis­ter kri­ti­se­rer anti-abort­kam­pan­je

Ir­lands stats­mi­nis­ter Leo Va­rad­kar kri­ti­se­rer abort­mot­stan­de­re for bruk av folk med Downs syn­drom i opp­byg­nin­gen til folke­av­stem­nin­gen 25. juni.

Agderposten - - Norge & Verden -

Ut­ta­lel­sen kom­mer etter at til­hen­ge­re av den ek­sis­te­ren­de abort­lov­giv­nin­gen gjen­tat­te gan­ger har ut­talt at li­be­ra­li­se­ring av lo­ven vil­le føre til en slutt på føds­ler av baby­er med Downs syn­drom.

- Feil­ak­tig på­stand

– Det er feil, for­di vi har gjort det vel­dig klart i den fore­slåt­te lov­giv­nin­gen at funk­sjons­hem­ning ikke vil va­ere grunn til å av­slut­te et svan­ger­skap, sa Va­rad­kar iføl­ge kring­kas­te­ren RTE.

– Det er en rek­ke for­søk fra nei-si­den til å ska­pe for­vir­ring, sa Va­rad­kar.

Stats­mi­nis­te­ren opp­lys­te at det er hengt opp fle­re pla­ka­ter som hev­der at 90 pro­sent av svan­ger­skap i Stor­bri­tan­nia der Downs syn­drom er dia­gnos­ti­sert, blir av­slut­tet.

Kamp­nje­vi­deo

Tirs­dag pre­sen­ter­te abort­mot­stan­de­re en video med en gutt med Downs syn­drom som ber om at for­bu­det mot abort skal opp­rett­hol­des.

– Jeg he­ter Co­nor. Jeg er fra Drog­he­da. Jeg els­ker li­vet mitt. Va­er så snill: Redd baby­er med Downs syn­drom, sier gut­ten i den 20 se­kun­der lan­ge vi­deo­en.

Ir­land, der ka­to­li­sis­men står sterkt, har den stren­ges­te abort­lov­gi­vin­gen i Euro­pa. Abort er kun lov når kvin­nens liv er i fare. Tu­sen­vis av irs­ke kvin­ner rei­ser hvert år til Stor­bri­tan­nia for å ut­ført abort der.

(NTB)

FOTO: PA VIA AP/NTB SCANPIX

FOLKE­AV­STEM­NING: Ir­lands stats­mi­nis­ter Leo Va­rad­kar (t.v.) og helse­mi­nis­ter Si­mon Har­ris Pri­me på jobb for å over­tale det irs­ke fol­ket.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.