Sp kre­ver svar om mang­len­de flom­sik­ring

Agderposten - - Norge & Verden -

Mens flom her­jer i de­ler av Nor­ge, gjør re­gje­rin­gen in­gen kon­kre­te grep for å hind­re fram­ti­di­ge ska­der, me­ner Sen­ter­par­ti­et.

I Stor­tin­gets munt­li­ge spørre­time ons­dag vil­le Sps Ole André Myhr­vold vite hva for­kla­rin­gen er på at re­gje­rin­gen ikke tar det­te inn­over seg.

I det re­vi­der­te stats­bud­sjet­tet som ble lagt fram tirs­dag, er det ikke be­vil­get en kro­ne eks­tra til sik­ring av ras, flom og skred, trass i at Nor­ges vass­drags- og energi­verk (NVE) me­ner det trengs 200 mil­lio­ner kro­ner i eks­tra sat­sing hvert år de nes­te fire åre­ne for re­du­se­re fa­ren for tap av men­neske­liv og ska­der på be­byg­gel­se og in­fra­struk­tur.

– For­sik­rings­bran­sjen fryk­ter at ut­be­ta­lin­ge­ne etter årets flom vil over­sti­ge en halv mil­li­ard kro­ner, og det­te er ikke unn­ta­ket. Det­te er den nye vir­ke­lig­he­ten. Det­te pro­ble­met går ikke over, kon­sta­ter­te Myhr­vold.

– Re­gje­rin­gen har mer enn dob­let be­vilg­nin­gen til ras- og skred­sik­ring i for­ri­ge fire­års­pe­rio­de i for­hold til den rødgrøn­ne re­gje­rin­gen, re­pli­ser­te olje- og energi­mi­nis­ter Ter­je Sø­vik­nes (Frp).

Han me­ner at en for­bed­ret vars­lings­sys­tem al­le­re­de har gitt re­sul­ta­ter.

(NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.