Nå kan du selv ta kon­trol­len i cy­ber­space

Agderposten - - Nyheter -

▶ Man­ge har i dis­se fan­tas­tis­ke for­som­mer­da­ge­ne sik­kert tenkt at hage­møb­le­men­tet bør for­nyes el­ler at ti­den er in­ne for å byt­te ut gress­klip­pe­ren. Så har du knapt ruk­ket å ten­ke det, før an­non­se­ne for pro­duk­te­ne duk­ker opp på skjer­men el­ler mo­bil­te­le­fo­nen, i ny­hets- el­ler so­sia­le medi­er. Etter hvert som di­gi­ta­li­se­rin­gen av vårt handle­møns­ter, vår øko­no­mi og våre kom­mu­ni­ka­sjons­ka­na­ler sta­dig sky­ter fart, blir fø­lel­sen av at store­bror ser deg ster­ke­re.

▶ Hver dag nå blir de fles­te av oss min­net på hva som skjer. 25. mai blir EUs nye per­son­vern­reg­ler inn­ført, det så­kal­te GDPR­di­rek­ti­vet (The Ge­ne­ral Data Pro­tec­tion Re­gu­la­tion). 1. juli blir det også norsk lov. Det in­ne­ba­erer at vår makt som for­bru­ke­re blir be­ty­de­lig styr­ket. Dag­lig får vi epos­ter og tekst­mel­din­ger med opp­ford­ring om å gå inn og av­gjø­re om av­sen­de­ren skal få til­gang til in­for­ma­sjo­nen om deg og din di­gi­ta­le at­ferd, og hvor­dan opp­lys­nin­ge­ne kan bru­kes. Når de nye per­son­vern­reg­le­ne trer i kraft, må du ak­tivt ha gitt hver en­kelt ak­tør ditt sam­tyk­ke for at fort­satt bruk av dine opp­lys­nin­ger skal va­ere lov­lig.

▶ Vi kan mene mye om EU; i det­te til­fel­let tror vi at stør­rel­se og styr­ke i den kri­tis­ke til­na­er­min­gen til glo­ba­le di­gi­ta­le ak­tø­rer som Facebook og Goog­le har va­ert vik­tig for de nye for­bru­ker­ret­tig­he­te­ne vi nå får.

▶ For de fles­te av oss er kom­mer­si­el­le ak­tø­rers bruk av big data ufar­lig. Litt en­kelt sagt er ikke prin­sip­pet så vel­dig mye an­ner­le­des enn den gan­gen kjøp­man­nen på hjør­net kjen­te deg som kun­de, og sør­get for å ha de va­re­ne du hand­let mest på la­ger. Den­ne per­son­li­ge re­la­sjo­nen er nå di­gi­ta­li­sert, og det er egent­lig ikke skum­le­re enn at du fort­satt må dele litt in­for­ma­sjon om deg selv for å få den ser­vi­cen og de tje­nes­te­ne du øns­ker. Også vi i Ag­der­pos­ten bru­ker den nye tek­no­lo­gi­en for å gi deg mer av det kom­mer­si­el­le og re­dak­sjo­nel­le inn­hol­det du øns­ker.

▶ Som i den ana­lo­ge verden, hand­ler det også i den di­gi­ta­le om til­lit. Det nye per­son­vern­di­rek­ti­vet gir oss di­gi­ta­le bru­ke­re mer kon­troll over hvil­ke data vi de­ler, og hvem vi de­ler med. Bruk an­led­nin­gen til å vur­der hvem du sto­ler på, og hvem du vil hand­le med.

FOTO: NTB SCANPIX

STRENGERE REG­LER: 25. mai inn­fø­res EUs nye per­son­vern­di­rek­tiv. 1. juli blir det også norsk lov. Va­er be­visst og bruk an­led­nin­gen til å vur­de­re hvem du sto­ler på, og hvem du vil hand­le med.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.