Må vin­ne – ØIF in­vi­te­rer til fest

I for­kant av ØIF Aren­dals av­gjø­ren­de kamp mot El­ve­rum sier Ei­rik Heia Pe­der­sen at la­get kjen­ner på pres­set.

Agderposten - - Sport - ▶ thth@ag­der­pos­ten.no

– Det bør smel­le. Det er en 50/50 kamp, men vi må step­pe opp litt i for­hold til kam­pen der oppe, sier Ei­rik Heia Pe­der­sen til Ag­der­pos­ten.

I kveld bra­ker det løs i den and­re av po­ten­si­elt tre kam­per i fi­na­len av årets slutt­spill i hånd­ball.

El­ve­rum slo som kjent ØIF Aren­dal 25–20 hjem­me i El­ve­rum, hvil­ket be­tyr at ØIF må vin­ne hjem­me i Sør Amfi fre­dag kveld.

Ken­ny Ek­man ut­tal­te umid­del­bart etter kamp­slutt i Terningen Are­na søn­dag at «Sør Amfi skal va­ere vårt hjemme­fort. Med 2500–3000 til­skue­re i ryg­gen skal det bli vans­ke­lig å vin­ne i Aren­dal».

Ei­rik Heia Pe­der­sen hå­per også folk ut­set­ter even­tu­el­le hytte­tu­rer og tar tu­ren til Sør Amfi.

– Vi fø­ler pres­set, men mest for at vi vil pres­te­re på hjemme­bane. Vi hå­per det blir stapp­full hall, og da blir det mer press på hjemme­bane. Det blir en fest, så jeg hå­per folk ut­set­ter tu­re­ne sine. Vi tren­ger den hjel­pen vi kan få, for­tel­ler Heia Pe­der­sen, som leg­ger til:

– Det er jo vår sis­te hjemme­kamp og fi­na­le i til­legg. Det kom­mer til å bli en fest med topp­hånd­ball på høy­es­te nivå.

Vil bi­dra mer

Bak­spil­le­ren me­ner at han selv, sam­men med svens­ke Mar­tin Lin­de­ll må spil­le en stør­re rol­le i opp­gjø­ret i Sør Amfi, enn hva de gjor­de i borte­kam­pen.

– Jeg og Mar­tin må bi­dra litt mer. Jeg tror vi had­de ni skudd der oppe og sco­ret to mål. Vi må le­ve­re bed­re.

– Må ha høy­ere tem­po

Sond­re Paul­sen, som var en av spil­ler­ne tre­ner Marin­ko Kurtovic ga god­kjent i den førs­te fi­nale­kam­pen, me­ner det er små mar­gi­ner som kan av­gjø­re hvem som stik­ker av med sei­e­ren i Sør Amfi.

– Vi må spil­le en av våre bes­te kam­per i år for å vin­ne, og vi tren­ger mar­gi­ne­ne på vår side. Det kan et full­satt Sør Amfi hjel­pe oss med. Det spil­ler inn. Men kam­pen er helt åpen. En 50/50 kamp. Det er to jev­ne lag, der El­ve­rum har spilt fle­re tøf­fe kam­per, i og med at de spil­te Cham­pions League. Og de har bre­de­re stall. Men de skal få det tøft om vi spil­ler på vårt maks, for­tel­ler Paul­sen til Ag­der­pos­ten.

Marin­ko Kurtovic kun­ne un­der ons­da­gens tre­ning i Sør Amfi mel­de at det da kun var Maxi­mi­li­an Jons­son som sli­ter med en ska­de.

Han skal tes­tes tett inn mot kamp.

Sond­re Paul­sen sier også at ØIF Aren­dal har full tro på at de kan tuk­te El­ve­rum i kam­pen ØIF har kni­ven på stru­pen i.

– Vi tror på det. Vi har slått dem før, og det er godt å vite.

– Hva har dere hatt fo­kus med på tre­ning de sis­te da­ge­ne?

– Vi må ha høy­ere tem­po. Det har vi hatt fo­kus på. Men vi skal an­gri­pe El­ve­rum som vi har gjort før. Og så skal vi løpe mer, og vi må sco­re mer. Vi kom­mer ikke til å slå El­ve­rum når vi sco­rer 20 mål, er­kjen­ner Paul­sen.

Tho­mas Skjeg­ge­dal Thor­sen

PLA­NEN KLAR: Ei­rik Heia Pe­der­sen og Marin­ko Kurtovic (i bak­grun­nen) har pla­nen klar for hvor­dan de skal slå El­ve­rum fre­dag.

«KRIG»: Det kom­mer til å smel­le igjen i Sør Amfi når ØIF Aren­dal fre­dag tar imot El­ve­rum til kamp num­mer to i fi­na­len av sl

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.