Trond­heim tap­te kam­pen om ski-VM i 2023

Agderposten - - Sport -

blir ikke ar­ran­gør av VM på ski i 2023. Den slo­vens­ke ski­me­tro­po­len Pla­ni­ca ble tors­dag til­delt mes­ter­ska­pet. Det ble klart etter at de 16 med­lem­me­ne i sty­ret i Det in­ter­na­sjo­na­le ski­for­bun­det (FIS) had­de av­gitt sin stem­me un­der FIS-kon­gres­sen i gres­ke Cos­ta Na­va­ri­no. Pla­ni­ca fikk ni stem­mer, mens seks av styre­med­lem­me­ne gikk for den nors­ke søk­na­den. Trond­heim søk­te også om å få ar­ran­ge­re VM i 2021. Da gikk tys­ke Oberst­dorf sei­ren­de ut av stemme­kam­pen un­der kon­gres­sen i mex­i­cans­ke Can­cún. På den nors­ke na­sjo­nal­da­gen måt­te VM-sjef Guri Het­land, Trond­heim­ord­fø­rer Ri­ta Ot­ter­vik og res­ten av de­le­ga­sjo­nen fra trøn­der­ho­ved­sta­den bok­føre et nytt stem­me­ne­der­lag. Het­land og hen­nes støtte­spil­le­re har de sis­te da­ge­ne job­bet hardt for å sik­re Trond­heim den nød­ven­di­ge støt­ten i FIS-sty­ret. Det har hele vei­en lig­get an til at av­stem­nin­gen vil­le bli sva­ert jevn. Da den nors­ke VM-søk­na­den ble pre­sen­tert tirs­dag, var lang­renns­dron­nin­gen Ma­rit Bjør­gen én av man­ge stjer­ner som snak­ket Trond­heims sak. I pre­sen­ta­sjons­vi­deo­en bi­dro både kron­prins Haa­kon, Bjørn Da­eh­lie og den rus­sis­ke ski­pre­si­den­ten Je­le­na Väl­be. Da­eh­lie og Väl­be var to av de frems­te me­dal­je­san­ker­ne sist Trond­heim ar­ran­ger­te ski-VM i 1997.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.