Facebook har stengt over 1 mil­li­ard fals­ke kontoer sis­te halv­år

Agderposten - - Kultur -

1,3 mil­li­ar­der fals­ke Facebook-kontoer har blitt de­ak­ti­vert i lø­pet av de sis­te seks må­ne­de­ne, opp­ly­ser sel­ska­pet. I en ut­ta­lel­se tirs­dag rede­gjor­de Facebook for sel­ska­pets stan­dar­der mot sek­su­el­le og vol­de­li­ge bil­der, ter­ror­pro­pa­gan­da og hatyt­rin­ger. Som et svar på opp­ford­rin­gen om åpen­het etter Cam­brid­ge Ana­ly­ti­ca-skan­da­len sa so­sia­le medi­er-gi­gan­ten at de 583 mil­lio­ner kon­to­ene som er stengt i årets førs­te kvar­tal, kom­mer på top­pen av mil­lio­ner av for­søk på å la­ge fals­ke kontoer hver dag. Li­ke­vel ut­gjør fals­ke kontoer fort­satt mel­lom 3 og 4 pro­sent av alle de ak­ti­ve Facebook-kon­to­ene, ble det opp­lyst. Fals­ke Facebook-kontoer har fått mer opp­merk­som­het den sis­te ti­den etter det ble av­slørt at Russ­land bruk­te dem til å kjø­pe an­non­ser for å på­vir­ke pre­si­dent­val­get i USA i 2016. Sel­ska­pet for­tal­te også at det had­de slet­tet nes­ten 30 mil­lio­ner inn­legg som inne­holdt sek­su­el­le el­ler vol­de­li­ge bil­der, ter­ror­pro­pa­gan­da el­ler hatyt­rin­ger. Kuns­tig in­tel­li­gens har hjul­pet Facebook til å ta grep om 3,4 mil­lio­ner inn­legg – det er en tre­dob­ling fra sis­te kvar­tal i 2017. (©NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.