DET HENDTE

Agderposten - - Folk -

1927:sted

Den ver­ste skole­mas­sa­kren i ame­ri­kansk historie fant

i den lil­le byen Bath i Michi­gan. 38 barn og 6 voks­ne ble drept da den lo­ka­le sko­lens vakt­mes­ter og kas­se­rer, 55-åri­ge And­rew Ke­hoe, ut­løs­te en dy­na­mitt­eks­plo­sjon i skole­byg­nin­gen. Tid­li­ge­re sam­me dag had­de Ke­hoe slått i hjel sin egen kone og sprengt går­den sin med dy­na­mitt. Kort etter ter­ror­hand­lin­gen spreng­te gjer­nings­man­nen også seg selv. Den di­rek­te for­an­led­nin­gen for hand­lin­ge­ne skal ha va­ert at Ke­hoe, som vit­ner fra lo­kal­mil­jø­et be­skrev som en stiv­sin­net, rett­ha­versk og hate­full per­son, føl­te seg forbi­gått ved en stil­lings­ut­nev­nel­se i Bath. Ved rui­ne­ne av Ke­hoes gård fant po­li­ti­et et skilt som var fes­tet til et gjer­de, med på­skrif­ten: «Cri­mi­nals are ma­de, not born.»

1946:hele

Den svens­ke for­ret­nings­man­nen Gös­ta Carls­son hev­det

sitt liv at all hans frem­gang i for­ret­nings­li­vet skyld­tes en hen­del­se som inn­traff uten­for Än­gel­holm i Skå­ne 18. mai 1946. Den­ne da­gen var den da 28-åri­ge Carls­son – iføl­ge eget ut­sagn – ute på syk­kel­tur i et om­rå­de ved navn Si­biri­ensko­gen. Med ett fikk han øye på noe som lig­net en ti­vo­li­ka­ru­sell in­ne mel­lom traer­ne. I vir­ke­lig­he­ten drei­de det seg om en UFO, for­klar­te Carls­son se­ne­re, med et mann­skap av utenom­jor­dis­ke ve­se­ner som ga ham opp­skrif­ten på en al­lergi­me­di­sin. I 1953 grunn­la han helse­fore­ta­ket Cer­nel­le for å pro­du­se­re pre­pa­ra­tet. Carls­son tjen­te seg styrt­rik på pol­len­ba­ser­te al­lergi­pre­pa­ra­ter og ble kjent som «Pol­len­kon­gen» over hele Sve­ri­ge. I 1972 fikk han reist et mo­nu­ment på ste­det der han hev­det å ha truf­fet rom­ve­se­ne­ne. Gös­ta Carls­son døde i 2003, 85 år gam­mel.

1993:2.

Dansk po­li­ti åp­net ild mot si­vi­lis­ter før førs­te gang si­den

ver­dens­krig, da en fre­de­lig masse­de­mon­stra­sjon ut­ar­tet til gate­kam­per i by­de­len Nørre­bro i Kø­ben­havn. Uro­lig­he­te­ne brøt ut etter at Dan­mark had­de gjen­nom­ført en folke­av­stem­ning over den så­kal­te Edin­burgh-av­ta­len. Året før had­de dans­ke­ne stemt nei til Maast­richt-trak­ta­ten, men etter­som den nye av­ta­len etter man­ges me­ning bare var en jus­te­ring av den for­ri­ge, føl­te nei-si­den seg snytt da av­ta­len al­li­ke­vel fikk flertall. Frust­ra­sjo­nen fikk ut­løp litt etter kl. 22 om kvel­den, da noen av de­mon­stran­te­ne på Nørre­bro be­gyn­te å kas­te bro­stein mot po­li­ti­et. Or­dens­mak­ten svar­te først med tåre­gass, og se­ne­re med å av­fyre to­talt 113 skar­pe pis­tol­skudd mot meng­den. 92 be­tjen­ter kom til ska­de i ba­tal­jen, og el­le­ve de­mon­stran­ter måt­te be­hand­les for skudd­sår. (©NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.