– Bruk skaut, men dropp øre­dob­ber

– Bu­na­den er ikke full­sten­dig uten hode­plagg. Det er alt­for man­ge som går uten.

Agderposten - - Sideblikk -

Det sier Jon Sel­dal, mange­årig le­der i bu­nad­nemn­da i Aust-Ag­der ung­doms­lag.

Åm­li-bu­nad, Se­tes­dal-bu­nad og Ive­land-bu­nad som er de tre of­fi­si­el­le bu­na­de­ne i Aust-Ag­der, har alle skaut.

Bu­na­der fra and­re ste­der i lan­det har uli­ke and­re ty­per hode­plagg – gjer­ne en het­te som ofte har bro­de­ri­er.

Sel­dal vil ikke kal­le seg bu­nad­po­li­ti, men sier han og de and­re i nemn­da gjer­ne vil va­ere rett­le­de­re.

– Vi kan ikke be­stem­me hva folk skal gjø­re og ikke, men vi kan si hva som var rik­tig tra­di­sjo­nelt.

Sig­ne Eid­s­kard Mor­ka ba­erer nes­ten all­tid skaut til Åm­li-bu­na­den sin – og er stolt av det.

– Bu­na­den er fi­nest og he­lest når skau­tet er på, sier hun.

– Folk skal hel­ler ikke ha flag­ren­de hår, øre­dob­ber, el­ler sol­bril­ler når de har på seg bu­nad, sier Sel­dal.

Ag­der­pos­ten: – Men det fin­nes man­ge bu­na­døre­dob­ber ...?

– Jo, vi går jo ikke bort og ber folk ta de av hel­ler, men tra­di­sjo­nelt hø­rer ikke sli­ke ting med til bu­na­den, sier man­nen som har va­ert med i bu­nad­nemn­da i man­ge ti­år og som har va­ert le­der si­den 1990-tal­let.

Ag­der­pos­ten: – Man­ge, kan­skje sa­er­lig ung­jen­ter, har også flette­bånd – og kun det ...

– Jo, det skal va­ere flette­bånd, men det skal bru­kes un­der skau­tet.

Minst to ste­der i fyl­ket er det ste­der som he­ter Skau­te­berg.

– Det var for­di folk på 1800-tal­let og tid­lig på 1900-tal­let stop­pet der før de an­kom kir­ken. På Skau­te­berg gikk de av hes­ten og «skau­ta seg» for å va­ere pene når de kom inn i kir­ken.

– De skul­le vise aer­bø­dig­het. Til inn­på 1900-tal­let var det in­gen god skikk å gå uten hode­plagg, men nå er det an­ner­le­des.

– Skau­te­berg fin­nes både i Gjer­stad og på Enges­land, for­tel­ler Sel­dal.

Han opp­ford­rer alle til å va­ere stolt av hode­plag­get sitt.

Han sier også at kvin­ner ikke skal ba­ere kniv til bu­na­den.

– Det er noe som er kom­met i ny­ere tid for­di de som la­ger slikt vil tje­ne pen­ger. Man­ge manns­bu­na­der der­imot, skal ha kniv, sier han.

(Sa­ken ble pub­li­sert på ag­der­pos­ten.no før 17. mai).

Ire­ne Heg­ge Gutt­orm­sen

STOLT: Sig­ne Eid­s­kard Mor­ka med bu­nad og skaut. Bil­det er fra Ag­der­pos­tens arkiv.

BUNADLEDER: Jon Sel­dal.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.