- Ue­tisk å fort­set­te med akupunktur på sped­barn

Lege Hol­geir Skjeie har selv brukt nåle­aku­punkt­ur mot sped­barn­sko­likk. Nå vi­ser forsk­nin­gen hans at slik be­hand­ling ikke har ef­fekt og kan på­fø­re bar­na smer­te.

Agderposten - - Nyheter -

Tors­dag 24. mai for­sva­rer Hol­geir Skjeie sin dok­tor­av­hand­ling om aku­punkt­ur­be­hand­ling av sped­barn­sko­likk ved Insti­tutt for hel­se og sam­funn ved Uni­ver­si­te­tet i Oslo. Det har va­ert en lang vei fra selv å be­hand­le sped­barn­sko­likk med nå­ler fra be­gyn­nel­sen av kar­rie­ren på 1990-tal­let fram til den en­de­li­ge kon­klu­sjo­nen: Aku­punkt­ur­be­hand­ling av sped­barn­sko­likk bør ikke fort­set­te.

– Vi har for førs­te gang vist at det­te ikke har ef­fekt. I til­legg kan det på­fø­re smer­te, og man­ge av bar­na grå­ter når de får nå­le­ne satt. Da er det ue­tisk for auto­ri­sert helse­per­so­nell å dri­ve med det­te. Det fal­ler man­ge tungt for brys­tet å høre, men dis­se bar­na kan ikke be­stem­me selv, og da må vi gjø­re det som er rett, sier Skjeie til NTB.

Slutt med det

Skjeie gjen­nom­før­te først en egen stu­die som i 2013 ikke vis­te noen ef­fekt av aku­punkt­ur­be­hand­lin­gen mot sped­barn­sko­likk han selv had­de prak­ti­sert i over 20 år. Det overrasket ham. Han hen­tet inn det som fan­tes av rå­data fra to til­sva­ren­de stu­di­er fra Uni­ver­si­te­tet i Lund og gjen­nom­før­te en så­kalt IPD­me­ta­ana­ly­se. Re­sul­ta­tet var det sam­me, in­gen ef­fekt av be­hand­lin­gen. I til­legg gjen­nom­før­te han en felt­stu­die i Shang­hai.

– Hos mine in­for­man­ter i Shang­hai har de li­ten er­fa­ring med hud­pe­ne­tre­ren­de nå­ler på sped­barn. Det an­be­fa­les ikke, for­di det gjør vondt og for­di de har and­re fore­truk­ne me­to­der. Det er jo i seg selv ri­me­lig in­ter­es­sant, det er tross alt aku­punkt­u­rens hjem­land, sier han.

– Så i sum ten­ker jeg, det­te slut­ter vi med nå.

Om­dis­ku­tert

Aku­punkt­ur­be­hand­ling på små barn har va­ert om­dis­ku­tert, og al­le­re­de i 2012 be­hand­let Rå­det for lege­etikk spørs­må­let. De kon­klu­der­te da med at det ikke var greit for le­ger å an­be­fa­le akupunktur på små barn, en be­slut­ning de står fast ved i dag.

Le­der i rå­det, Svein Aar­seth, ut­tryk­ker for­stå­el­se for at for­eld­re kan blir for­tvil­te, føle på mak­tes­løs­het og snu hver stein for å av­hjel­pe sitt barns pla­ger. Sam­ti­dig un­der­stre­ker han at både for­eld­re og be­hand­ler må han bar­nets bes­te for øye når de vel­ger og igang­set­ter be­hand­ling. Det må va­ere et grunn­lag for å for­ven­te at be­hand­lin­gen har ef­fekt.

– Si­den bar­net selv ikke kan sam­tyk­ke til be­hand­lin­gen er de av­hen­gig av om­sorgs­per­sone­nes valg. Stu­di­en in­di­ke­rer at akupunktur kan opp­le­ves smerte­fullt for bar­net, sier Aar­seth.

Han hen­vi­ser til Lege­for­enin­gens etis­ke reg­ler der det klart fram­går at le­ger ikke bør bru­ke me­to­der uten do­ku­men­tert ef­fekt.

Aku­punkt­ø­rer snur

Aku­punkt­ur­for­enin­gen har om­kring 80 med­lem­mer med vi­dere­ut­dan­ning i barne­aku­punkt­ur, som de har ment er en sva­ert skån­som be­hand­lings­me­to­de. Nå har for­enin­gen imid­ler­tid kom­met fram til at Skjei­es funn får føl­ger.

– Det­te er en in­ter­es­sant og god stu­die som vi tar til etter­ret­ning. Aku­punkt­ur­for­enin­gen me­ner vi tren­ger fle­re stu­di­er på kolikk for å trek­ke en sik­ker kon­klu­sjon, men stu­di­en til Skjeie med fle­re gjør at vi per i dag an­be­fa­ler våre med­lem­mer å av­stå fra å be­hand­le kolikk med nåle­aku­punkt­ur, sier nest­le­der Mo­na Sol­berg. (©NTB)

FOTO: NTB SCANPIX

KOLIKK: Sped­barn­sko­likk kjenne­teg­nes av re­gel­mes­sig og unor­malt lang­va­rig skri­king og uro hos et el­lers friskt sped­barn, år­sa­ken er ukjent. For førs­te gang er det på­vist at aku­punkt­ur­be­hand­ling ikke har ef­fekt, me­ner lege Hol­geir Skjeie.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.