Et eks­tra skole­år el­ler ...?

Vi le­ser i Ag­der­pos­ten at Geir Fred­rik Sis­se­ner for­slår å bru­ke om­trent 2,5 mil­lion på et el­lev­te skole­år, for å hind­re fra­fall i vi­dere­gå­en­de sko­le.

Agderposten - - Nyheter -

Hvis en le­ser om år­sa­ker til hvor­for så man­ge som na­er 30 pro­sent ikke full­fø­rer vi­dere­gå­en­de sko­le in­nen fem år, ser en at ut­ford­rin­ge­ne er sam­men­sat­te og kom­plek­se. Det har va­ert fors­ket noe på det­te, men ikke i stor grad. Det som forsk­ning der­imot sier helt ty­de­lig noe om, er ef­fek­ten av jevn­lig le­sing 30 mi­nut­ter hver dag gjen­nom

hele grunn­sko­len. Å lese 30 mi­nut­ter hver dag har positiv inn­virk­ning på grunn­skole­po­eng og fra­fall i vi­dere­gå­en­de sko­le.

Så hva fore­slår vi at po­li­ti­ker­ne bru­ker 2,5 mil­lion på om ikke til et el­lev­te skole­år? Jo, sats på le­sing, tid­lig inn­sats og skole­bi­blio­tek. Vi vet at skole­bi­blio­te­ke­ne på sko­le­ne i Aren­dal er av me­get ulik kva­li­tet. Vi vet at for å få ele­ver til å lese må det set­tes av tid, det må vei­le­des og ikke minst må det fin­nes et va­riert og opp­da­tert ut­valg av litteratur.

Fle­re bri­tis­ke og ame­ri­kans­ke un­der­sø­kel­ser vi­ser at et godt fun­ge­ren­de skole­bi­blio­tek gir god av­kast­ning for ele­ve­ne. En bri­tisk un­der­sø­kel­se fra 2017 for­tel­ler at lett til­gang på et vel­fun­ge­ren­de skole­bi­blio­tek gir bed­re le­se­re, ele­ve­ne blir flin­ke­re i and­re fag, og de er mer mo­ti­ver­te og po­si­ti­ve til le­sing. Og ikke minst, ved å mest­re uli­ke de­ler på sko­len, får ele­ve­ne bed­re selv­fø­lel­se. I til­legg vi­ser forsk­ning at le­sing er med på å ut­jev­ne so­sia­le for­skjel­ler.

Vi tror det er feil prio­ri­te­ring å leg­ge res­sur­se­ne til slut­ten av skole­lø­pet. Tid­lig inn­sats vi­ser seg all­tid å va­ere det bes­te. Vi me­ner at Aren­dal kom­mu­ne bør styr­ke skole­bi­blio­te­ke­ne på alle sko­le­ne, samt at vi bør ha en fel­les lese­plan som sik­rer at alle ele­ve­ne i Aren­dal kom­mu­ne får sam­me gode til­gan­gen på litteratur og lese­vei­led­ning. Le­sing er all kunn­skaps mor – hvor­dan kan vi la va­ere å sat­se på det­te?

Tri­ne Bås­land og Ma­ri­an­ne Sand­ber­get,

lese­la­ere­re ved His­øy sko­le

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.