Ro­saruss ble to­gets stjer­ner i egen buss

Ikke man­ge ro­saruss kan skry­te på seg en mus­keldre­ven russe­buss. Men med dug­nads­ånd, ska­per­gle­de og en beste­far med verk­sted er det mes­te mu­lig. I går rock­et de ga­te­ne i Lil­le­sand.

Agderposten - - Forside - Matias Smørvik

I fire uker har de skrudd, sa­get, malt og spik­ret. I går kom da­gen hvor ro­sarus­sen i Prest­holt barne­hage en­de­lig kun­ne vise frem russe­bus­sen sin for Lil­le­sands be­folk­ning. Med sjå­fø­re­ne Lau­ritz, Fre­de­rick og Anders bak rat­tet, end­te de opp som by­ens ku­les­te - og ble pre­mi­ert med 5.000 kro­ner.

Un­der små­barns­to­get i Lil­le­sand fikk ro­sarus­sen til Prest­holt barne­hage sa­er­lig opp­merk­som­het. De møt­te til to­get med egen­snek­ret russe­buss. Bak ide­en står beste­far og am­bu­lanse­sjå­før Torbjørn Krog­stad, som fikk ide­en på et av sine opp­drag i Åm­li.

– Vi har hatt jule­verk­sted i ga­ra­sjen tid­li­ge­re. Nå ble det også vår­verk­sted, som vis­te seg å bli et gans­ke stort pro­sjekt, for­tel­ler han.

Pas­set på bus­sen

To­talt er det 11 barn som i 2018 går ut av barne­ha­gen som ro­saruss. Samt­li­ge 11 fikk va­ere med på pro­sjek­tet som be­gyn­te fire uker før 17. mai. Hver man­dag har de va­ert sam­let i ga­ra­sjen til Krog­stad for å byg­ge bus­sen som til slutt skul­le få nav­net «AEd­da Baed­da».

– De syns det har va­ert stor stas å va­ere med og de har fått ta del i hele pro­ses­sen. Vi la­get skis­sa sam­men. De har malt, skrudd, spik­ret, sa­get, plan­lagt og gjen­nom­ført. Alle bar­na har bi­dratt, sier Krog­stad.

– Fire uker er ikke mye tid om man kun mø­tes en gang i uka. Var du be­kym­ret for at bus­sen ikke skul­le bli fer­dig i tide?

– Nei på in­gen måte. De var så iv­ri­ge hele gjen­gen og sto på faelt for å få den fer­dig. Den 16. mai had­de vi rus­se­dåp med av­du­king sam­men med res­ten av barne­ha­gen. Du kun­ne se at ro­sarus­sen var vel­dig på­pas­se­li­ge med at in­gen av de and­re bar­na gjor­de ska­de på bus­sen. De for­klar­te res­ten av barne­ha­gen hvor­dan bus­sen vir­ket og alt ar­bei­det som sto bak. De fø­ler et enormt ei­er­skap til bus­sen, sier han, som også har en kone som er an­satt på Prest­holt barne­hage.

Alle de and­re bar­ne fikk li­ke­vel mu­lig­het til å prøve­kjø­re bus­sen.

Tvun­get til sam­ar­beid

Han un­der­stre­ker vik­tig­he­ten av at barn i ung al­der får mu­lig­het til å ska­pe noe med egne hen­der.

– Det ly­ser mest­rings­fø­lel­se av bar­na når de får lov til å la­ge noe. De li­mer, bo­rer og får bru­ke verktøy. Mitt po­eng er å få frem den ska­per­gle­den, før data­ma­ski­nen kom­mer og tar hele ini­tia­ti­vet fra dem. Bar­na må få opp­le­ve gle­den av å la­ge noe selv som de kan set­te på hyl­la. El­ler i det­te til­fel­let, gå med i to­get, sier Krog­stad.

Ro­se­rus­sen har fått stor hjelp av lo­ka­le for­ret­nin­ger, som har

spon­set bus­sen med gode ra­bat­ter el­ler gratis va­rer. Blant an­net har de fått hjelp fra Flikk flakk tryk­ke­ri, Faus­kes ma­ler­fir­ma og Mon­tér.

Barne­hage­sty­rer Ka­ri Svend­sen set­ter enormt pris på både inn­sats, og det fer­di­ge re­sul­ta­tet.

– De la­erer hvor­dan ting kon­stru­eres og byg­ges. Også blir de nødt til å sam­ar­bei­de for å få til pro­sjek­tet. Jeg må si at bus­sen ble vel­dig vel­dig bra. Den er mus­keldre­ven så un­ge­ne fikk også en so­lid jobb å gjø­re i to­get, sier hun.

AEd­da Baed­da blir nå satt på lag­ring frem til nes­te års 17. mai-fei­ring. Da skal nes­te års ro­saruss få pry­de to­get.

– Den­ne kom­mer til å hol­de i man­ge år. Så god kva­li­tet er det på den. Bus­sen kom­mer til å va­ere til stor gle­de for man­ge barne­hage­barn i åre­ne som kom­mer, sier Svend­sen.

Pris­vin­nen­de kor­te­sje

Barne­ha­gen end­te også opp med å gå i bor­ger­to­get se­ne­re på da­gen, hvor de stakk av med pri­sen for bes­te kor­te­sje­inn­slag.

– Det var en god idé som det åpen­bart sto mye ar­beid bak. Det­te vi­ser at selv 11 barne­hage­barn kan va­ere med å la­ge noe bra, så len­ge man har en kreativ tan­ke og vil­je til å gjen­nom­føre. At dis­se bar­na sam­men med de an­sat­te i barne­ha­gen vil­le ska­pe noe selv er helt strå­len­de og mo­ti­ve­ren­de for oss som så på. I til­legg var det litt søtt, be­grun­ner le­der i 17. mai-ko­mi­te­en Ter­je Le­greid.

Med pri­sen fulg­te en penge­gave på 5.000 kro­ner. Den går til Prest­holt barne­hage.

SJÅFØRER: Ro­sarus­sen i Prest­holt barne­hage i Lil­le­sand var krea­ti­ve, og had­de la­get sitt eget kjøre­tøy. Sjå­fø­re­ne Lau­ritz (t.v.), Fre­de­rick og Anders i front - ge­lei­det av to for­eld­re.

FOTO: AN­NE GRO BALLESTAD

BUNADSGUTT: Vegard Bakke­moen Dåv­øy (6) i sin on­kels gam­le bu­nad sam­men med mam­ma Ca­ri­na Bakke­moen, ven­ter på barne­to­get i Lil­le­sand. Nes­te år skal han gå i to­get med 1. Klas­se.

VANT: Samt­li­ge ro­saruss på ta­ket av sin selv­byg­de russe­buss. Bak f.v. står Anders, Je­sper, Alex­an­der, To­bias. F.v. sit­ter Lau­ritz, Fre­de­rick, Sarah, Ama­lie, Al­lis, Kris­ti­ne og Jacob.

SPRUDLET: Ele­ve­ne ved Borke­da­len sko­le både sang og vif­tet med flagg i barne­to­get i Lil­le­sand.

I AK­SJON: Drill­pi­ker i Lil­le­sand Skole­korps un­der­hol­der i små­barns­to­get.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.