Har solgt for en kvart mil­li­ard

På det gam­le in­du­s­tri­om­rå­det Flis­vi­ka i Ri­sør er det solgt bo­li­ger for en kvart mil­li­ard kro­ner. Ord­fø­re­ren er ikke skep­tisk til at halv­par­ten av kjø­per­ne tu­ris­ter.

Agderposten - - Nyheter - BY­UT­VIK­LING

«Flis­vi­ka Bryg­ge er for deg som vil ha sola, ha­vet og skjaer­går­den helt opp på ter­ras­sen og inn i stua. Hver en­kelt lei­lig­het er til­pas­set him­mel­ret­ning og ut­sikt. Slik får du Ska­gerak inn i stua uan­sett hvil­ken du vel­ger. Helt på brygge­kan­ten med båtplass og fine grønt­om­rå­der,» he­ter det på nett­si­de­ne for lei­lig­hets kom­plek­se­ne Flis­vi­ka Bryg­ge.

Og det gam­le in­du­s­tri­om­rå­det som gjen­nom man­ge ti­år ga 120 ar­beids­plas­ser, har len­ge for­falt.

In­gen had­de vist in­ter­es­se for å ut­vik­le om­rå­det, og da for­mann­ska­pet og by­sty­ret be­hand­let til­bu­det fra Kam­per­haug bo­lig­ut­vik­ling i april i fjor, var det der­for tom­mel opp fra samt­li­ge:

– Det er len­ge si­den det var ak­ti­vi­tet der, og om­rå­det var ikke ak­ku­rat vak­kert for inn­sei­lin­gen til byen, sier ordfører Per Kris­ti­an Lun­den (Ap) til Ag­der­pos­ten.

In­gen bo­plikt

I re­kla­men for Flis­vi­ka Bryg­ge he­ter det med ut­he­vet skrift: «In­gen bo­plikt – kan bru­kes som bo­lig el­ler fri­tids­bo­lig!»

Per nå er 65 av to­talt 95 leiligheter i vannkanten solgt, opp­ly­ser pro­sjekt­le­der for salg, Jan Stei­nar Wold.

59 av dem er i bygge­trinn 1, mens 6 av 22 leiligheter i trinn 2 er solgt. De mins­te er snaut 60 kvad­rat­me­ter sto­re, de størs­te er drøyt 220 kvad­rat­me­ter. Pri­se­ne spen­ner fra 2,5 til 10,5 mil­lio­ner kro­ner.

– Halv­par­ten av kjø­per­ne er folk som skal bo her fast, mens den and­re halv­par­ten er folk som vil bru­ke den som fe­rie­bo­lig, og kan­skje med ti­den flyt­te inn per­ma­nent, sier pro­sjekt­le­der Jan Stei­nar Wold til Ag­der­pos­ten.

Ordfører Lun­den er ikke skep­tisk til at halv­par­ten av kjø­per­ne ikke skal va­ere fast­bo­en­de.

Sto­re ring­virk­nin­ger

2 – Om­rå­det for­skjøn­nes be­trak­te­lig, det er det li­ten tvil om, og også sen­trum vil mer­ke gode ring­virk­nin­ger. Gode ring­virk­nin­ger er det også for lo­ka­le en­tre­pre­nø­rer og hånd­ver­ke­re, sier Lun­den.

«Det kom­mu­nen får be­talt for bo­lig­fel­te tvil­dekke­plan­leg­gings­ut­gif­ter. Lønn og bi­dra til fi­nan­sie­rin­ga v andre­ut­vik­lings­pro­sjek­ter ,» het det i kom­mu­nens vur­de­rin­ga v til­bu­det fra Kam­per­haug.

Uts­olgt 1. bygge­trinn

Det var Aust-Ag­der Blad som først skrev om at det er solgt leiligheter, båt­plas­ser og par­ke­rings­plas­ser for om lag en kvart mil­li­ard kro­ner.

– I bygge­trinn 1 har vi solgt for om­trent 250 mil­lio­ner kro­ner. I bygge­trinn 2 lig­ger vi på om lag 40 mil­lio­ner kro­ner nå, ut­ta­ler dag­lig le­der Las­se Fos­by i Kam­per­haug bo­lig­ut­vik­ling til avi­sen.

KREMTOMT: I sir­ke­len ses de gam­le fab­rikk­byg­nin­ge­ne som nå er re­vet for å gi plass til de to bo­lig­kom­plek­se­ne, 350 me­ter fra Ri­sør sen­trum.

I VANNKANTEN: Å si at ut­sik­ten er for­mi­da­bel er ikke å ta hardt i. De nye lei­lig­he­te­ne uten­for Ri­sør, 350 me­ter fra

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.