HOS DEN­NE BYGGEVAREKJEDEN FÅR DU EN HÅNDVERKER PÅ KJØ­PET!

Har du hørt om kun­den som skul­le kjø­pe verktøy og ma­te­ria­ler, og kom hjem med en hel sne­k­ker?

Agderposten - - Annonser -

Vi har alle va­ert der. Stått og sett på stua som skul­le va­ert pus­sa opp, ba­det som skul­le va­ert re­no­vert el­ler kjøk­ke­net som skul­le va­ert byt­ta. Men hvem skal gjø­re det? Hvor­dan fin­ne en håndverker du vir­ke­lig kan sto­le på?

GLEDELIG OVERRASKET USERIØSE AK­TØ­RER

Etter å ha tatt bygge­pra­ten hos Carl­sen Fritzøe, har man­ge for­nøy­de kun­der endt opp med bygg­mes­ter Geir Olave­sen hjem­me hos seg. Olave­sens fir­ma er en av sva­ert man­ge proff­kun­der som er fas­te kun­der hos Carl­sen Fritzøe.

KOM­MER HVER DAG

Man­ge kun­der som er inn­om Carl­sen Fritzøe for å ta den nyt­ti­ge bygge­pra­ten blir gledelig overrasket over at kje­den for­mid­ler pro­fe­sjo­nel­le hånd­ver­ke­re. - Jeg er her og hand­ler nes­ten hver enes­te dag, og det har jeg gjort i man­ge år, sier Olave­sen, og leg­ger til: - Carl­sen Fritzøe har alt jeg tren­ger på et sted. Pri­se­ne er gode, be­tje­nin­gen hyg­ge­lig og kaf­fen god, smi­ler han. - Vi for­mid­ler hånd­ver­ke­re vi kjen­ner godt og er tryg­ge på. Det­te er fag­folk som får gode skuss­mål, og som vi vet gjør en god jobb for kun­de­ne våre. Det er kjempe­vik­tig for oss, for­tel­ler sel­ger­le­der Kjell Arne Lund hos Carl­sen Fritzøe. Alle Carl­sen Fritzøe-vare­hu­se­ne for­mid­ler hånd­ver­ke­re til kun­de­ne sine. Det er en av for­de­le­ne med er­fa­ring, lo­kal kunn­skap og kom­pro­miss­løst fo­kus på kva­li­tet. Det er en vinn vinn-si­tua­sjon. Geir får kun­der fra Carl­sen Fritzøe, til gjen­gjeld har Carl­sen Fritzøe noen å rin­ge og sen­de ut ved be­hov: - Folk spør oss om alt mu­lig, og det er vel­dig bra. Da er det godt å vite at vi kan rin­ge en proff og få gode råd og in­for­ma­sjon, for­tel­ler Lund, og il­lust­re­rer med et ek­sem­pel: - Det er dess­ver­re en del useriøse ak­tø­rer i bran­sjen, vi gjør alt for at kun­de­ne våre får hjelp av de bes­te fag­fol­ke­ne, sier Lund.

El­ler for å si det på en an­nen måte: Det fin­nes en del hånd­ver­ke­re Carl­sen Fritzøe ikke opp­be­va­rer kon­takt­info­ma­sjo­nen til. - Ta vin­du for ek­sem­pel. Det kan va­ere vans­ke­lig for folk å ta helt rik­ti­ge mål. Da kan vi sen­de ut en håndverker for å ta en gratis ta­kel­ler vin­du­sjekk. Det er forferdelig dyrt å be­stil­le feil vin­du.

TAR VARE PÅ KUN­DE­NE

Olave­sen nik­ker enig. - Og det hen­der kun­der tar di­rek­te kon­takt med oss også. Da blir jeg gjer­ne med dem hit for å se på ma­te­ria­ler, kjøk­ken el­ler gulv. Det hand­ler om å ta vare på kun­de­ne. Usik­ker på hvor­dan du skal kom­me igang med oppus­sing s pro­sjek­tet ditt? Her er Geir og Kjell Ar­nes 5 bes­te tips til å få job­ben gjort skik­ke­lig:

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.