Blir det­te ny E18 fra Gri mstad til Aren­dal?

Her ser du den førs­te stre­ken en vei­plan­leg­ger har la­get for en mu­lig frem­ti­dig E18-mo­torvei­tra­sé mel­lom Grim­stad og Aren­dal.

Agderposten - - Nyheter - ▶Vi­dar Flø­de vifl@ag­der­pos­ten.no

– Jeg har la­get den­ne stre­ken i sam­råd med ad­mi­ni­stra­sjo­nen i kom­mu­ne­nene og fyl­kes­kom­mu­nen, som et inn­spill til den vi­de­re be­hand­lin­gen, sier Ha­rald To­bias­sen om kar­tet Ag­der­pos­ten pre­sen­te­rer. Han leg­ger til at kar­tet er fore­lagt Aren­dals vara­ord­fø­rer Ter­je Ei­kin, som har stilt seg bak for­sla­get.

Pro­sjekt­ko­or­di­na­tor

Den tid­li­ge­re E18-pro­sjekt­le­de­ren hos Sta­tens veg­ve­sen, er ny­til­satt plan­ko­or­di­na­tor for de syv kom­mu­ne­ne som nå skal la­ge in­ter­kom­mu­nal plan for «rest-E18» mel­lom Grim­stad og Dør­dal i Tele­mark. Selv om kom­mu­ne­ne de­ler på både ar­beids­kraft og ut­gift, er To­bias­sen for­melt an­satt i Aren­dal kom­mu­ne, med kon­tor­plass på Aren­dal råd­hus. Vara­ord­fø­rer Ei­kin (KrF) er Aren­dal kom­mu­nes re­pre­sen­tant i det in­ter­kom­mu­na­le plan­ut­val­get der de and­re re­pre­sen­tan­te­ne er ord­fø­re­re i de seks and­re kom­mu­ne­ne som ere be­rørt.

Møt­te Aren­dals plan­ut­valg

Ei­kin og To­bias­sen møt­te i kom­mune­plan­ut­val­get i Aren­dal ons­dag. Kom­mune­plan­ut­val­get har van­lig­vis myn­dig­het til å leg­ge kom­mune­pla­ner ut til hø­ring, men for den in­ter­kom­mu­na­le E18-pla­nen, er det lagt opp til at den­ne myn­dig­he­ten skal de­le­ge­res til hver en­kelt kom­mu­nes re­pre­sen­tant i det in­ter­kom­mu­na­le plan­ut­val­get.

Fin­ne «kor­ri­do­rer»

To­bias­sen in­for­mer­te de ni kom­mune­plan­ut­valgs pol i i tik er neo m pro­ses­sen m ed­den nye E18-pla­nen, som for­melt star­tet opp tid­li­ge­re den­ne uken. Det førs­te som nå skjer er at det kunn­gjø­res et plan­pro­gram, og så skal det av­gren­ses et pla­n­om­rå­de for mu­li­ge «kor­ri­do­rer» in­nen au­gust i år, da det er for­ut­satt at det­te skal leg­ges ut til hø­ring.

Data­mo­del­ler

Det­te førs­te trasé­for­sla­get som er pre­sen­tert på kar­tet her, er blitt til med bak­grunn i de data­mo­del­le­ne plan­leg­ger­ne i As­plan Viak og Ram­bøll har fått la­get over mu­li­ge «kor­ri­do­rer» mel­lom Grim­stad og Aren­dal, for­klar­te To­bias­sen da han pre­sen­ter­te trasé­for­sla­get for po­li­ti­ker­ne i Aren­dal. Se­ne­re ons­dag pre­sen­ter­te for øv­rig To­bias­sen sam­me for­slag for po­li­ti­ke­re i Grim­stad.

Må tåle 130 km/t

Den er­far­ne vei­plan­leg­ge­ren pek­te på at et krav til den nye tra­se­en for ny 4-felts mo­tor­vei, er at den skal ha en kur­va­tur som til­la­ter kjø­ring i 130 km/t der­som det­te skul­le bli ak­tu­elt i frem­ti­den. To­bias­sen selv pek­te på at det vil va­ere en ak­tu­ell pro­blem­stil­ling at E18 Kris­tian­sand-Grim­stad er byg­get for maks 100 km/t, mens det blir maks 110 km/t på den nye 4-felts vei­en mel­lom Tvedestrand og Aren­dal. Da blir det et spørs­mål om det er for­nuf­tig å til­la­te 130 km/t mel­lom dis­se strek­nin­ge­ne.

Over 100 uli­ke kor­ri­do­rer

Data­mo­del­le­ne som er la­get etter å ha ma­tet data­ma­ski­ne­ne med en meng­de opp­lys­nin­ger, vi­ser hver over hund­re uli­ke kor­ri­dor­mu­lig­he­ter for ny 4-felts E18-mo­tor­vei. Stre­ke­ne er farge­lagt ut fra be­reg­net kost­nad, der de blå er ri­me­ligst og de røde er ab­so­lutt dy­rest.

Bare ett kryss i Aren­dal

Trasé­for­sla­get fra To­bias­sen og Ei­kin er la­get i to al­ter­na­ti­ver, der det ene har to kryss for­bi Aren­dal by­sen­trum, mens det and­re har bare ett kryss. To­bias­sen for­klar­te at bare ett nytt kryss midt mel­lom Stoa og Hare­bak­ken på en helt ny tra­se for 4-felts E18 pa­ral­lelt med da­gens – vil gi en sva­ert god tra­fikk­for­de­ling i en frem­ti­dig si­tua­sjon der da­gens E18 med da­gens kryss på Stoa og Hare­bak­ken blir lo­kalvei.

Na­e­rings­li­vet po­si­ti­ve

– Vi har pre­sen­tert den­ne løs­nin­gen for Aren­dal na­e­rings­for­ening, og responsen der­fra var nok­så positiv, be­mer­ker To­bias­sen.

For­sla­get er også pre­sen­tert for na­e­rings­dri­ven­de i Grim­stad.

5 km mel­lom kryss

Når en ny mo­tor­vei skal plan­leg­ges for å tåle 130 km/t, blir også en an­nen kon­se­kvens at det bør va­ere minst 5 kilo­me­ter mel­lom krys­se­ne, for­klar­te To­bias­sen (mot minst 3 km for 100–110 km/t). Ei­kin og To­bias­sen har va­ert opp­tatt av å be­hol­de et E18-kryss på Ne­de­nes. De pe­ker på at det er sva­ert stor bo­lig­byg­ging både på Ne­de­nes og over gren­sen mot Fe­vik og Vik i Grim­stad, hvor nes­te to­plans­kryss er tenkt plas­sert.

Land­bruks­in­ter­es­ser

Når de fore­slår å leg­ge nye E18 i en bue nok­så langt nord for da­gens vi­de­re mot ste­det der en mø­ter da­gens 4-felts vei i Øy­gards­da­len ved Grim­stad sen­trum, så hen­ger det blant an­net sam­men med de ster­ke land­bruks­in­ter­es­se­ne, frem­hol­der To­bias­sen. Han un­der­stre­ker at de har la­get stre­ken for å vise en mu­lig frem­ti­dig tra­se, som et inn­spill i det vi­de­re ar­bei­det med å av­gren­se pla­n­om­rå­det.

Ter­je Ei­kin har la­get et for­slag til inn­spill fra Aren­dal kom­mu­ne til den vi­de­re plan­pro­ses­sen. Her blir det bedt om at det ikke vur­de­res å leg­ge ny E18 på sør­si­den av da­gens E18 mel­lom Aren­dal og Grim­stad, grun­net at det blir sva­ert kon­flikt­fylt (se un­der­sak).

MU­LIG FREM­TI­DIG E18: Slik har den nye in­ter­kom­mu­na­le plan­ko­or­di­na­to­ren, Ha­rald To­bias­sen, i sam­råd med Aren­dals vara­ord­fø­rer Ter­je Ei­kin, skis­sert en mu­liig frem­ti­dig tra­se for en ny E18-mo­torv ei mel­lom Grim­stad og Aren­dal. Da­gens E18 har vi mar­kert med grønt der hvor den av­vi­ker fra den nye tra­se­en. Grim­stad­por­ten ten­kes be­holdt med nytt løp pa­ral­lelt, mens det er stip­let lin­je gjen­nom heia ved Ne­de­nes. Men også nord for Øy­gards­da­len for­bi Dømme­s­moen, kan det bli sva­ert ak­tu­elt med tun­ne­ler, un­der­stre­ker To­bias­sen. Legg også mer­ke til at det er fore­slått bare ett kryss for Aren­dal by, plas­sert om lag midt mel­lom Hare­bak­ken og Stoa. Kart: Ha­rald To­bias­sen.

PRE­SEN­TER­TE E18-FOR­SLAG:

Ons­dag møt­te ny­til­satt in­ter­kom­mu­nal plan­ko­or­di­na­tor Ha­rald To­bias­sen (tv) og vara­ord­fø­rer Ter­je Ei­kin Aren­dals kom­mune­plan­ut­valg for å ori­en­te­re om det opp­star­te­de eks­press­plan­ar­bei­det for «rest-E18» mel­lom Grim­stad og Dør­dal i Tele­mark. To­bias­sen, som for­melt er an­satt av Aren­dal kom­mu­ne med kon­tor­plass her, pre­sen­ter­te for førs­te gang en mu­lig ny E18-tra­se mel­lom Grim­stad og Aren­dal.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.