– Ny E18 må leg­ges nord for da­gens tra­sé

Den nye E18-mo­tor­vei­en må leg­ges nord for da­gens E18 hele vei­en mel­lom Aren­dal og Grim­stad, fore­slår vara­ord­fø­rer Ter­je Ei­kin (KrF) at Aren­dal kom­mu­ne skal kre­ve.

Agderposten - - Nyheter -

Vara­ord­fø­rer Ter­je Ei­kin (KrF) er Aren­dal kom­mu­nes re­pre­sen­tant i det in­ter­kom­mu­na­le plan­ut­val­get for «rest-E18», som skal sty­re den på­be­gyn­te pro­ses­sen med å la­ge E18-plan for Grim­stad-Dør­dal i eks­press­fart. Når opp­star­ten nå skjer, fore­slår Ei­kin at kom­mune­plan­ut­val­get i Aren­dal le­ve­rer føl­gen­de ut­ta­lel­se til plan­pro­gram­met. Den­ne er kla­rert med fler­talls­par­ti­ene i Aren­dal by­sty­re (Ap, KrF, SV, Sp, Venst­re).

I for­sla­get til ut­ta­lel­se fra Aren­dal he­ter det:

«Kom­mune­plan­ut­val­get i Aren­dal kom­mu­ne vil gi føl­gen­de inn­spill til plan­pro­gram­met E18 Dør­dal-Grim­stad:

1) Nye E18 på plan­leg­ges på en slik måte at man får mind­re press på lo­kal­vei­en i og rundt Aren­dal og at folk kom­mer seg ef­fek­tivt fra de uli­ke bo­om­rå­de­ne til re­gio­nens ar­beids­plas­ser.

2) Aren­dal kom­mu­ne ber om at in­gen tra­se­er mel­lom Aren­dal og Grim­stad går sør for da­gens E18

3) Aren­dal kom­mu­ne øns­ker en re­strik­tiv po­li­tikk i for­hold til ned­byg­ging av mat­jord. I de til­fel­le­ne det er helt nød­ven­dig for­ven­ter vi at jor­den blir er­stat­tet. 4) I tråd med oven­nevn­te me­ner vi det bør va­ere et kryss i Ne­denes­om­rå­det. Om­rå­det mel­lom Aren­dal-Grim­stad er vårt mest sen­tral vekst­om­rå­de. Vi er positiv til at det ut­re­des et kryss mel­lom Hare­bak­ken og Stoa, for­ut­satt at da­gens E18 blir fyl­kes­vei og at det la­ges en av­kjør­sel ned til My­re­ne fra da­gens E18», ly­der for­sla­get. Kom­mune­plan­ut­val­get i Aren­dal be­stem­te ons­dag 16. mai at de vil dis­ku­te­re og ved­ta sin ut­ta­lel­se på¨sitt nes­te møte, som er 30. mai.

ILLUSTRASJONSFOTO

LAND­BRUK: Hen­sy­net til land­bruks­drift, gir sto­re ut­ford­rin­ger til valg av ny E18-tra­sé, både i Aren­dal og Grim­stad kom­mu­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.