Mar­grethe Erik­stad

Agderposten - - Folk -

Med Mar­grethe M. Erik­stad gikk en sør­landsk kunst­ner og kunst­ner­sjel ut av ti­den. 26. mai, en uke før hun vil­le fylt 97. Hun var født i Ski­en 2.6.1921, voks­te opp i et kris­tens hjem og mil­jø, spil­te ho­ved­rol­le i by­ens barne­tea­ter, sang i gym­nas­ko­ret og kirke­ko­ret, tok ar­ti­um, tok Mu­sikkon­ser­va­to­ri­et i Oslo, Di­plom­ek­sa­men ved De Pauw Uni­ver­sity, USA, per­fek­sjo­ner­te seg i Wi­en og ved West­min­ster Ab­bey Choir­school i Lon­don. De­bu­ter­te med opp­les­nings­af­ten i Uni­ver­si­te­tets Aula i 1947. Reis­te nok noe mot­vil­lig fra det rike mu­sikk- og sang­li­vet i Oslo til den gang mer be­skjed­ne mu­sikk­byen Kris­tian­sand, da hun for­els­ket seg i Alv Erik­stad, Kris­tian­sands etter hvert så kjen­te kul­tur­in­ter­es­ser­te san­gog mu­sikk-els­ken­de by­ar­ki­tekt. Ar­ki­tekt også for Grim kir­ke, som de beg­ge ble be­gra­vet fra, hun 5.6.18, han ved 83 år, etter et langt lyk­ke­lig sam­liv.

Mest kjent er Mar­grethe Erik­stad for at hun star­tet opp og le­det Dom­kir­kens Barne­kor i 10 år fra 1950, kor­sko­len Schola Can­to­rum 1950-81, og ung­doms­ko­ret Col­le­gi­um Can­to­rum 1976-92. Kore­ne var ny­ska­pen­de, bi­dro sterkt til å gi Kris­tian­sand ry som kor-by na­sjo­nalt og in­ter­na­sjo­nalt. Col­le­gi­um Can­to­rum vant sto­re kon­kur­ran­ser som den ver­dens­kjen­te Llan­gol­len i Wa­les og

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.