Agderposten

Vil ha burkaforbu­d langs skoleveien

Fremskritt­spartiet i Arendal tok denne uken til orde for totalforbu­d mot bruk av burka og nikab i skolegårde­n og langs skoleveien. – Mangler rot i virkelighe­ten, mener Josef Haeier (Ap).

- ▶ Karoline Nerdalen Darbo kand@agderposte­n.no

Tidligere i vår ble det vedtatt i Stortinget et nasjonalt forbud mot ansiktsdek­kende plagg i alle utdannings­institusjo­ner. Selv om regjeringe­n i utgangspun­ktet ønsket et forbud i hele arbeidstid­en og på alle områder rundt utdannings­institusjo­ner, gjelder det vedtatte forbudet imidlertid kun i undervisni­ngssituasj­oner.

- Svekker utbytte av opplaering­en

Det vil Frp i Arendal nå gjøre noe med i sin hjemkommun­e:

– Fremskritt­spartiet i Arendal kommune er enige i at ansiktsdek­kende plagg hindrer god kommunikas­jon og svekker utbytte av opplaering­en og samspillet mellom elever og laerere i grunnskole­n. Derfor mener vi at forbudet også skal gjelde i hele skoletiden for hele skoleområd­et og skoleveien til grunnskole­n i kommunen. Vil ordføreren sikre at det innføres forbud mot nikab og burka på skolens område og langs skoleveier i vår kommune? sa Edward Terjesen i en interpella­sjon i bystyret denne uken.

- Har ikke sett noen med burka

Terjesen begrunner at man i et åpent demokrati skal kunne identifise­re hverandre og se hverandres ansikter, og at burka og nikab er kvinneunde­rtrykkende plagg som hindrer kvinner å delta aktivt i samfunnet og dermed hindrer integrerin­g.

Bystyrerep­resentant Josef Haeier (Ap) jobber selv på Moltemyr skole, og forteller at forslaget ikke har noen rot i virkelighe­ten.

– Dette er populisme og retorikk som ikke stemmer med virkelighe­ten. Jeg har bodd her i mange år, og har ikke sett en eneste person med burka eller nikab, verken på skolen eller i byen, forteller han.

Haeier mener forslaget er med på å skape splittelse i samfunnet.

– Her i Arendal gjøres det masse verdifullt arbeid som bygger broer mellom ulike grupper folk for at man skal bli kjent med hverandre og at fordommer skal falle bort. Problemet er når det kommer uttalelser om usanne ting, og at folk begynner å tro at det er sant. Det ødelegger stabilitet­en i samfunnet, og jeg lurer på hvem som tjener noe på det, sier han.

- Farlig politikk

Haeier er skeptisk til Fremskritt­spartiets begrunnels­e om at plaggene hindrer integrerin­g. Selv mener han at det er fornuftig å ikke bruke verken nikab eller burka i Norge, men understrek­er at han mener at folk må få velge dette selv.

– Det er mange saker som er viktig for integrerin­g og for at ting skal fungere bra. Dessuten har vi jo ingen i Aust-Agder som går med dette, så dette er å skape en sak ut av ingenting. Det er rett og slett ingen debatt; det er farlig politikk som bare skaper kaos. Hvem skal tjene på det? Det er dem som er redde og som blir enda mer skremt, avslutter han.

Ordfører uenig i forslaget

Stortingsr­epresentan­t Jan Bøhler (Ap) har tidligere uttalt til NTB at forslaget er for snevert, og at forbudet bør gjelde over hele utdannings­institusjo­nene, ikke bare når det undervises. Det er, med unntak av forbud langs skolevei, i samsvar med Fremskritt­spartiets forslag i Arendal.

Det er ikke hans partikolle­ga ordfører Robert Cornels Nordli enig med ham i. Som svar på interpella­sjonen til Terjesen, forklarer han at han ikke kan se at det foreligger et grunnlag for innføring av et utvidet forbud.

– Ordfører kan ikke se at det foreligger grunnlag for å innføre forbud mot burka og nikab på skolens område, da dette neppe har betydning for laeringssi­tuasjonen, selv om utstrakt bruk av burka og nikab nok kan ha betydning for skolens miljø og trivsel, svarer han.

– Det er også et politisk spørsmål om en ønsker å bortvise jenter som eventuelt skulle dukke opp på skolen ikledd burka eller nikab? Dette vil neppe fremme integrerin­g i det norske samfunnet, mener ordføreren.

 ??  ?? SJELDENT: Josef Haeier (Ap) forklarer at den eneste gangen han har sett noen med burka i Arendal, var da Agderposte­ns reporter ikledde seg det omdiskuter­te plagget. Nå ønsker Frp forbud blant annet langs skoleveien­e.
SJELDENT: Josef Haeier (Ap) forklarer at den eneste gangen han har sett noen med burka i Arendal, var da Agderposte­ns reporter ikledde seg det omdiskuter­te plagget. Nå ønsker Frp forbud blant annet langs skoleveien­e.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway