Går ut av Amfi – la­ger ny kjøpe­sen­ter­kje­de

Aren­dals-sel­ska­pet Sør­co AS har kjøpt seg inn i LL Drift AS. Her sat­ser de på en helt ny og lands­dek­ken­de kjøpe­sen­ter­kje­de.

Agderposten - - FORSIDE - Jørund Flaa jofl@ag­der­pos­ten.no

– Vi etab­le­rer et nytt sel­skap for drift av kjøpe­sent­re i hele Nor­ges land, sier dag­lig le­der i Sør­co AS, Stå­le Sør­bøe, til Ag­der­pos­ten.

Det nye drifts­sel­ska­pet, LL Drift AS, ble etab­lert i ok­to­ber i fjor. Sør­co AS har ny­lig kjøpt seg inn i sel­ska­pet (20 pro­sent).

Lands­dek­ken­de kje­de

Sør­co AS ei­es av Sør­bøe-fa­mi­li­en i Aren­dal. LL Drift AS ei­es av sel­ska­pet LL Hol­ding AS, som igjen ei­es av fa­mi­li­en Lø­seth i Mø­re og Roms­dal. Sam­men skal de to fa­mi­lie­ne nå alt­så byg­ge opp en ny kjøpe­sen­ter­gi­gant. Må­let er å drif­te kjøpe­sent­re over hele lan­det.

Per i dag for­val­ter det nye sel­ska­pet ti kjøpe­sent­re:

▶A●na Sen­ter i Strøms­vei­en i Oslo. ▶Amfi Bro­tor­vet i Gang­vei­en på Stat­hel­le. ▶Amfi Aren­dal i Ves­ter­vei­en 4 i Aren­dal sen­trum.

▶Amfi Fu­tu­ra i In­du­stri­vei­en 17 i Kris­tian­sund.

▶Amfi Stor­kaia Bryg­ge i Ar­nulf Øver­lands gate i Kris­tian­sund sen­trum.

▶Amfi Sunn­dal i Sunn­dals­ve­gen 17 på Sunn­dals­øra.

▶Amfi Sur­na­dal i Øra­ve­gen 4 i Sur­na­dal.

▶Amfi Tyn­set i Bru­ga­ta 1 i Tyn­set.

▶Amfi Kra­gerø i Kjøle­brønds­vei­en 1 i San­ni­dal.

▶Rau­ma­sen­te­ret på Øran Øst i Ån­dals­nes.

Hare­bak­ken

I til­legg blir Hare­bak­ken sen­ter i Aren­dal inn­lem­met i por­te­føl­jen fra 1. ja­nu­ar 2019.

Sen­te­ret på Hare­bak­ken i Aren­dal ble solgt fra Ole G. Ot­tersland til ei­er­sel­ska­pet LL Sør­co AS i midt­en av sep­tem­ber.

Sør­bøe- og Lø­seth-fa­mi­lie­ne ei­er hver sin halv­part av LL Sør­co AS gjen­nom sel­ska­pe­ne sine LL Kjøpe­sen­ter AS og Sør­co Kjøpe­sen­ter AS.

Hare­bak­ken sen­ter skal alt­så også for­val­tes av det nye drifts­sel­ska­pet LL Drift AS.

Fle­re sent­re

I til­legg for­val­ter LL Drift AS, i sam­ar­beid med Thon Ei­en­dom, yt­ter­li­ge­re syv kjøpe­sent­re. ▶Amfi Or­kan­ger i Or­kan­ger.

▶Amfi Ørsta i Vike­øyra­ne 4 på Ørsta. ▶Amfi Svol­va­er i Lo­fot­gata 33 i Svol­va­er. ▶Amfi Nord­fjord i Sjø­gata 21 i Nord­fjord­eid. ▶Amfi Før­de i Store­ha­gen 9 i Før­de. ▶OTI Sen­te­ret på Or­kan­ger i Ork­dal.

▶Dom▶ås Sen­ter på Sen­tral­plas­sen i Dom­bås.

Ut av AMFI-kje­den

– Dis­se syv for­val­tes i et sam­ar­beid med Olav Thon Grup­pen, hvor Thon har ho­ved­an­sva­ret for for­valt­nin­gen, sier ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i LL Drift AS, Lars Ove Lø­seth, til Ag­der­pos­ten.

De syv sent­re­ne vil der­for fort­set­te un­der Amfi-pa­ra­ply­en, mens de åtte sent­re­ne med Am­fi­pro­fil, som for­val­tes 100 pro­sent av LL Drift AS, vil gå ut av Amfi-kje­den.

– Vi har frem til nå hatt et mar­keds­sam­ar­beid med Thon Grup­pen, som in­ne­ba­erer leie av Amfi-nav­net. Nå er lei­e­av­ta­len sagt opp, sier Sør­bøe.

Amfi Aren­dal vil byt­te navn og kje­de i lø­pet av nes­te som­mer.

Nytt navn

– Det er ikke noe dra­ma­tikk i det­te. Vi har et vel­dig godt sam­ar­beid med Olav Thon Grup­pen, og det vil fort­set­te, selv om vi går ut av Amfi-kje­den med åtte sent­re. Vi skal frem­de­les sam­ar­bei­de om for­valt­ning av de and­re kjøpe­sent­re­ne, sier Lø­seth.

Hva nav­net på den nye kjøpe­sen­ter­kje­den blir er ennå ikke be­stemt.

– Vi har ikke lan­det på navn ennå. Det nye nav­net skal opp på veg­gen på sent­re­ne i lø­pet av som­mer­en nes­te år, så vi har ikke all ver­dens med tid på oss. Vi har noen ide­er, men vi har ikke lan­det på noe kon­kret ennå, sier Lø­seth.

Di­rek­tø­ren for­tel­ler at de har pla­ner om å inn­lem­me fle­re sent­re i kje­den i frem­ti­den.

Vil vokse

– I pla­ne­ne til LL Drift AS er det så ab­so­lutt pla- ner om vekst. Både det å for­val­te sent­re på veg­ne av and­re ei­ere, men det kan også va­ere in­ter­es­sant å se på kjøp av nye kjøpe­sent­re. Det får vi vur­de­re når vi kom­mer over et in­ter­es­sant case, sier Lø­seth.

Even­tu­el­le kjøp av nye sent­re kan va­ere ak­tu­elt både i ei­er­sel­ska­pet LL Sør­co AS, men også for LL Hol­ding AS el­ler Sør­co AS.

– El­ler en­kel­te av dis­se i sam­ar­beid med and­re ak­tø­rer. Vårt ho­ved­fo­kus nå er å bi stør­re og vokse på for­valt­ning av sent­re, sier Lø­seth.

LL Drift AS for­val­ter også en rek­ke and­re na­e­rings­ei­en­dom­mer, blant an­net ho­tel­ler og kon­tor­bygg, rundt om i lan­det.

SAT­SER STORT: Aren­dals-sel­ska­pet Sør­co AS har kjøpt seg inn i LL Drift AS. Her sat­ser de på en helt ny – lands­dek­ken­de – kjøpe­sen­ter­kje­de.Dag­lig le­der i Sør­co AS, Stå­le Sør­bøe, på bil­det til venst­re.

UT AV AMFI: Også Amfi Bro­tor­vet på Stat­hel­le skal inn i den nye kjøpe­sen­ter­kje­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.