Mis­tet data­job­ben – åp­ner hobby­bu­tikk

To data­in­ge­ni­ø­rer mis­tet job­ben. Da sat­te de seg ned med strikke­tøy­et og lot tan­ke­ne fare...

Agderposten - - NYHETER - ▶ Ma­rit Eli­sa­beth Strand maes@ag­der­pos­ten.no

– Vi ble nødt til å ten­ke nytt, og be­stem­te oss for å gjø­re hobby til leve­brød. Beg­ge els­ker å sy og strik­ke, for­tel­ler grün­der­ne Eli­sa­beth Da­land (35) og Hei­di Hauge­bo (48).

Lør­dag 13. ok­to­ber åp­ner de bu­tik­ken Gar­n­uni­ver­set på Fo­kus­sen­te­ret i Grim­stad.

Tek­nis­ke og krea­ti­ve

Beg­ge var data­in­ge­ni­ø­rer i fir­ma­et Du­kan, som Hauge­bo var med på å star­te. Så mis­tet de job­ben un­der om­or­ga­ni­se­ring. Det var ikke man­ge in­ge­ni­ør­job­ber i sik­te.

– Vi sat­te oss ned med strikke­tøy­et, og da kom ide­en å kom­bi­ne­re våre to størs­te in­ter­es­ser. Beg­ge els­ker å strik­ke og va­ere krea­ti­ve, sam­ti­dig som vi har god tek­nisk inn­sikt, for­tel­ler Hauge­bo.

– Vi øns­ker at al­le skal kun­ne kjen­ne den sam­me roen og ska­per­gle­den som vi selv opp­le­ver med strikke­tøy­et, for­tel­ler Da­land.

Ull i glo­var­men

I fe­bru­ar etab­ler­te de nett­bu­tikk med garn, og i som­mer had­de de la­ger­ut­salg.

Nå sor­te­res og stab­les garn­nøs­te­ne før bu­tik­ken er klar til åp­ning. Her skal de også ar­ran­ge­re strikke­kafé an­nen­hver uke.

– Vi vil ska­pe en bu­tikk hvor folk kan set­te seg ned og bru­ke tid, sier Hauge­bo.

Strik­king er po­pu­la­ert. Nå går det helst i litt sto­re «pu­segen­se­re».

– Til og med i juli strik­ket folk gen­se­re i is­landsk ull i 30 varme­gra­der, sier Hauge­bo.

Da­land og Hauge­bo me­ner det er marked for en bu­tikk som ikke bare fin­nes på nett.

– Det er ikke så lett å se far­ger på nett. Kun­de­ne øns­ker dess­uten å kjen­ne på gar­net, for­tel­ler da­me­ne.

KREA­TI­VE GRÜNDERE: Hei­di Hauge­bo (til venst­re) og Eli­sa­beth Da­land for­be­re­der åp­ning av bu­tik­ken Gar­n­uni­ver­set i Grim­stad.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.