Ri­ta (64) fra Aren­dal kan bli årets mo­digs­te

Det er ikke mye som mål­bin­der hen­ne. – Men den te­le­fo­nen ga meg hake­slepp, sier Ri­ta Vind­hol­men (64).

Agderposten - - NYHETER - KÅRING ▶ Ta­rald Rein­holt Aas ta­aa@ag­der­pos­ten.no

Det er drøyt to uker si­den Ri­ta Vind­hol­men fra Ne­de­nes i Aren­dal. fikk vite at hun er blant magasinet Ta­ras no­mi­ner­te til å bli Årets mo­digs­te kvin­ne 2018. Jury­en, be­stå­en­de av skue­spil­ler Ma­ri Maur­stad, di­rek­tør og tid­li­ge­re stats­råd Ka­ri­ta Bekke­mel­lem, Ta­ras sjef­re­dak­tør Tor­unn Petter­sen og Ta­ra-jour­na­list Lis­beth Skø­elv, be­skri­ver aust­eg­den slik:

«I 1997 var Ri­ta ut­satt for en stygg bil­ulyk­ke som knus­te an­sik­tet hen­nes, plas­ser­te hen­ne i rulle­stol og gjor­de hen­ne blind. Le­gen sa at hun ald­ri vil­le kom­me ut av rulle­sto­len. Men Ri­ta had­de en helt egen vil­je. Hun be­stem­te seg: «Jeg skal ikke bare over­le­ve, jeg skal leve.»

I godt sel­skap

De øv­ri­ge no­mi­ner­te in­klu­de­rer kjen­te navn som men­neske­ret­tig­hets­ak­ti­vist Kim Frie­le, by­råd Lan Ma­rie Nguy­en Berg og ko­mi­ker El­se Kåss Furu­seth.

– Van­lig­vis slut­ter jeg ikke så lett å pra­te. Men den te­le­fo­nen ga meg hake­slepp. Jeg tenk­te først: «Hal­lo, jeg er jo ikke noe mo­dig».

Men så tenk­te 64-årin­gen fra Aren­dal seg om litt til. Hun kom frem til at «jo da», hun var kan­skje det. Mo­dig.

– Det jeg klar­te å rei­se meg fra, det har jo va­ert et styk­ke ar­beid.

Kå­res i Gei­lo

Hun skjøn­te jury­en had­de goog­let hen­ne litt – at de had­de lagt vekt på det hold­nings­ska­pen­de ar­bei­det hun gjen­nom 11 år gjor­de for Trygg Tra­fikk, så vel som re­ha­bi­li­te­rings­ar­bei­det for and­re syns­hem­me­de i Blinde­for­bun­det.

– Jeg tror ikke jeg går av med sei­e­ren. De har så man­ge gode kan­di­da­ter. Men det er hyg­ge­lig å va­ere no­mi­nert, og skal bli spen­nen­de å va­ere der, sier Ri­ta Vind­hol­men til Ag­der­pos­ten.

Og «der», det er i Gei­lo. Pri­sen de­les ut un­der en så­kalt Ta­ra-we­ek­end på Vest­lia – lør­dag 13. ok­to­ber kå­res vin­ne­ren.

Ri­ta skal ta tu­ren sam­men med dat­te­ren. Aren­da­lit­ten gle­der seg ikke minst til at de to skal få litt tid sam­men.

FOTO: STEIN HA­RALD ØIGÅRD

PRISNOMINERT: Ri­ta Vind­hol­men, her på et tid­li­ge­re Ag­der­pos­ten-bil­de, er no­mi­nert til årets mo­digs­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.