Løp fra po­li­ti­et og hav­net ut­for ti me­ter langt stup

Agderposten - - NYHETER -

PORS­GRUNN: Et ty­ve­ri i Røy­skatt­lia end­te med en dra­ma­tisk red­nings­ak­sjon hvor brann­ve­se­net ble nat­tens hel­ter.

Det hele be­gyn­te med en mel­ding til po­li­ti­et i to­tida natt til i går. Mel­de­ren men­te han had­de av­ver­get et inn­brudd fra en bo­lig i Røy­skatt­lia. Da Tele­marks-po­li­ti­et duk­ket opp, så de en kar som løp som be­satt fra ste­det. På bak­ken lå det igjen di­ver­se gjen­stan­der. Men så i det fjer­ne hø­rer de rop om hjelp, og nå be­gyn­ner det å bli enda mer dra­ma­tisk. Det vis­te seg at ka­ren var gått ut­for et fem til ti me­ter høyt stup og lå og krav­let i bun­nen og skrek etter hjelp.

Gode råd var dyre, for man­nen nå un­der strøm­kab­ler og midt i et bratt ter­reng med mye ve­ge­ta­sjon.

– Vi kun­ne ikke til­kal­le Sea King red­nings­he­li­kop­te­ret for de had­de ikke klart å få ham frem, for-tel­ler ope­ra­sjons­le­der In­ge Lands­rød ved po­li­ti­et i Sør­øst Nor­ge.

Brann­ve­se­net ble til­kalt og de klar­te bra­se­ne. Man­nen ble red­det ut av krat­tet og tak­ket yd­mykt for hjel­pen. Han inn­røm­met at han var man­nen som had­de løpt fra po­li­ti og po­liti­hund, men om det også er han som er ty­ven er ikke fast­slått.

– Vi har vel gjort oss noen tan­ker, sier Lands­rød.

Ka­ren had­de vondt i både bryst og bein og er nå inn­brakt til syke­hu­set.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.