Le­di­ge fast­le­ger på Ve­gårs­hei

Agderposten - - NYHETER -

de fles­te fast­le­ge­ne i Tvede­strand har ful­le pa­si­ent­lis­ter, har le­ge­ne på Ve­gårs­hei man­ge le­di­ge plas­ser, skri­ver Tvede­strands­pos­ten. Si­den au­gust har Ve­gard Tørå Dok­ka va­ert kom­mune­over­lege og der­med har Ve­gårs­hei fått to kom­mu­nalt an­sat­te le­ger på plass i det nye helse­hu­set. Tørå Dok­ka må som kom­mune­over­lege, ut­fø­re en del pa­pir­ar­beid, va­ere til­syns­lege på syke­hjem­met og ha ti­mer på helse­sta­sjo­nen. Men han sier til avi­sen at han også har ka­pa­si­tet til å ta imot 500 pa­si­en­ter. Han har 90 le­di­ge plas­ser igjen. I til­legg er Si­re Mo­land kom­mu­nalt an­satt lege og kan ta imot 300 pa­si­en­ter. Ve­gard Tørå Dok­ka er spe­sia­list på akutt­me­di­sin og har de sis­te åre­ne job­bet som over­lege på in­ten­siv­av­de­lin­gen på Sør­lan­det syke­hus Aren­dal. Han har som en del av spe­sia­li­se­rin­gen job­bet en pe­rio­de på barne­av­de­lin­gen på Sør­lan­det syke­hus Kris­tian­sand.

TIME PÅ DA­GEN: Krags­gata lege­sen­ter i Ri­sør fjer­net vente­ti­den ved å inn­føre time på da­gen. Tid­li­ge­re var det opp mot syv ukers vente­tid.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.