Kvin­ne red­det ut av rui­ne­ne etter kol­laps

En kvin­ne ble red­det ut av rui­ne­ne etter at en byg­ning ras­te sam­men i Kris­tian­sand i går.

Agderposten - - NYHETER - An­ne Gro Ballestad agro@ag­der­pos­ten.no Jørund Flaa jofl@ag­der­pos­ten.no

for­tel­ler Le­ne.

Tei­na skal trek­kes dag­lig klok­ken 12. Men får hun tips om at noe skjer, ryk­ker hun ut.

Vars­let om slåss­kamp

– Kvart på to natt til søn­dag ble vi vars­let om at det var slåss­kamp mel­lom to hum­mer i tei­na. Men jeg sov og så ikke var­se­let før nes­te dag. Men had­de jeg va­ert vå­ken, had­de jeg rykket ut. Hum­mer­ne kan ta li­vet av hver­and­re, for­tel­ler hun.

Chris­ten­sen og kol­le­ge­ne på Fløde­vi­gen har stor nyt­te av li­ve­sen­din­ge­ne fra sjø­bun­nen.

– Vi har sett at fi­re hum­mer, in­klu­dert ons­da­gens Hou­dini, har rømt. Da stu­de­rer vi fil­men og ser hvor­dan de har rømt. Hou­dini kom inn, klem­te til agn­bok­sen og spis­te opp mye agn før han stakk av. Tid­li­ge­re opp­lev­de vi at en hann gikk i tei­na tre da­ger på rad. Han fant ut at det var en grei måte å få seg mat på, ler Le­ne Chris­ten­sen. ▶ Po­li­ti­et fikk mel­ding om hen­del­sen klok­ken 11.03.

– Mel­ding om bygg som skal ha rast i Toll­bod­gata. Nød­eta­ter på ste­det, opp­ly­ser ope­ra­sjons­le­der i Ag­der po­liti­dis­trikt.

Også brann­ve­se­net og am­bu­lan­ser ble sendt til ste­det.

– Skul­le ri­ves

I føl­ge Faed­re­lands­ven­nen skal byg­get ha rast over en nabo­byg­ning. Byg­get var i ferd med å ri­ves da ulyk­ken skjed­de.

– Det skal ha va­ert ar­beid på ste­det. En sek­sjon av et bygg skal ha rast ut. Al­le ar­bei­de­re skal va­ere gjort rede for, opp­lys­te po­li­ti­et på Twit­ter.

En be­bo­er i nabo­byg­get, en ung kvin­ne, ble red­det ut av rui­ne­ne av ar­bei­de­re på ste­det.

– En kvin­ne er kjørt syke­hus med am­bu­lan­se med ukjent skade­om­fang, opp­ly­ser ope­ra­sjons­le­der i Ag­der po­liti­dis­trikt.

Red­det ut av rui­ne­ne

– Vi så en arm og et hode i ruin­hau­gen. Hun had­de ram­let ut og lå ved en ma­drass i tru­sa, sier Da­vid Ny­gaard i Mur i Sør til Faed­re­lands­ven­nen.

Klok­ken 11.48 opp­ly­ser po­li­ti­et at det frem­de­les ar­bei­des for fullt på ste­det.

– Ar­bei­det som prio­ri­te­res nå er å få be­kref­tet/av­kref- tet om det er folk i byg­get og å ta vare på de som var på ste­det. År­saks­for­hold er det for alt­for tid­lig å si noe om på nå­va­eren­de tids­punkt. Det må den vi­de­re etter­forsk­ning av­kla­re, skri­ver ope­ra­sjons­le­der på Twit­ter.

Ved be­visst­het

Kvin­nen som ble fun­net i rui­ne­ne skal ha va­ert ved be­visst­het da hun ble hen­tet av am­bu­lan­se.

– En ung kvin­ne falt ut da gul­vet ras­te ut un­der hen­ne i for­bin­del­se med ar­bei­det som på­gikk på nabo­tom­ta. Hun ble med ned og lan­det i ruin­hau­gen. Hun ble ikke sit­ten­de fast, og fikk hjelp av ar­bei­der­ne på ste­det. Si­tua­sjo­nen er uav­klart for hen­ne, men hun var oppe­gå­en­de og ble kjørt til akutt­mot­ta­ket, sier inn­sats­le­der Vig­leik Fid­je i Ag­der po­liti­dis­trikt til Faed­re­lands­ven­nen.

Red­nings­mann­ska­pe­ne fryk­tet at det kun­ne be­fin­ne seg fle­re per­soner i rui­ne­ne. Det ble søkt i rui­ne­ne med po­liti­hund, men den­ne har ikke mar­kert for fle­re per­soner.

Hu­set som sto på nabo­tom­ta til hu­set som mis­tet veg­gen, brant ned til grun­nen i mars i fjor. ▶

FOTO: ELI­SA­BETH GROSVOLD

Chris­ten­sen for­sik­tig un­der klør­ne, som er så kraf­ti­ge at de kan bli ska­det når hum­me­ren er på land.

FOTO: NTB SCANPIX

TIL SYKE­HUS: En kvin­ne er inn­lagt på syke­hus etter at de­ler av en byg­ning i Kris­tian­sand sen­trum ras­te sam­men tors­dag for­mid­dag.

MÅ­LER: Hver hum­mer som føl­ger med opp i tei­na, blir målt og re­gist­rert. På den­ne må­ten kan Fløde­vi­gen hol­de over­sikt over hum­mer­ne i re­ser­va­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.