Lys­bak­ken kre­ver stans i salg av mi­li­ta­er­ma­te­ri­ell til Saudi-Ara­bia

Agderposten - - NORGE & VERDEN -

OSLO: Au­dun Lys­bak­ken (SV) kre­ver at Nor­ge stan­ser alt salg av for­svars­ma­te­ri­ell til Saudi-Ara­bia som føl­ge av sa­ken med den for­svun­ne jour­na­lis­ten Jamal Khashog­gi.

– Nå må Nor­ges unn­fal­len­het over­for Saudi-Ara­bia ta slutt. Saudi-Ara­bia er et auto­ri­ta­ert, un­der­tryk­ken­de og kvinne­fiendt­lig preste­sty­re. I til­legg er de an­klagd for en lang rek­ke krigs­for­bry­tel­ser i Je­men, sier Lys­bak­ken til VG.

Han me­ner at hvis Tyr­kia har be­vis for at Khashog­gi ble drept i det saudi­ara­bis­ke kon­su­la­tet i Istan­bul, vi­ser det «hva slags skritt re­gi­met er vil­lig til å gå til for å kve­le all op­po­si­sjon».

Tyr­kis­ke myn­dig­he­ter me­ner at den saudi­ara­bis­ke jour­na­lis­ten ble drept og par­tert med sag i kon­su­la­tet på ord­re fra høy­es­te hold i Saudi-Ara­bia.

Uten­riks­mi­nis­ter Ine Erik­sen Sørei­de (H) sier at de føl­ger nøye med på ut­vik­lin­gen i sa­ken. Men hun på­pe­ker at Nor­ge ald­ri har til­latt salg av vå­pen og am­mu­ni­sjon til Saudi-Ara­bia.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.