BI-pro­fes­sor Ran­ders vil av­vik­le olje­pro­duk­sjo­nen

Norsk olje­pro­duk­sjon må av­vik­les in­nen 2040, me­ner BI-pro­fes­sor Jør­gen Ran­ders. Han me­ner olje­pro­duk­sjo­nen blir ulønn­som om klima­må­le­ne skal nås.

Agderposten - - NORGE & VERDEN -

– Vi bør fase ut norsk olje­pro­duk­sjon på en planlagt måte fra en topp i 2020 til in­gen­ting i 2040, sier Ran­ders til NRK. Han er tid­li­ge­re rek­tor ved BI og le­det Lav­ut­slipps­ut­val­get.

Olje­pro­duk­sjo­nen er Nor­ges vik­tigs­te inn­tekts­kil­de i dag. Pe­tro­le­um skaf­fer lan­det rundt 442 mil­li­ar­der kro­ner i eks­port­inn­tek­ter i året og sys­sel­set­ter 170.000 men­nes­ker.

Ran­ders me­ner at det nors­ke sam­fun­net ikke tar inn­over seg at om ver­den skal nå klima­må­le­ne som er fast­satt, vil bran­sjen bli ulønn­som.

Han vil slut­te å bru­ke olje og kull og bru­ke olje­pen­ge­ne til å om­sko­le­re 10.000 men­nes­ker i året og flyt­te dem til and­re om­rå­der der sam­fun­net tren­ger folk, som hel­se, om­sorg, ut­dan­ning og reise­liv.

Re­gje­rin­gen me­ner på sin side at ut­sag­net er hår­rei­sen­de.

– Man tren­ger ikke va­ere ra­kett­fors­ker for å skjøn­ne at å fase ut sta­tens su­ve­rent størs­te inn­tekts­kil­de vil på­vir­ke norsk vel­stands­nivå, sier stats­sek­reta­er i Olje- og energi­de­par­te­men­tet, Ing­vil Smi­nes Ty­bringGjed­de (Frp). (NTB)

FOTO: NTB SCANPIX

LEGG DET NED?:Val­hall-fel­tet i Nord­sjø­en. BI-pro­fes­sor Jør­gen Ran­ders vil av­vik­le olje­pro­duk­sjon in­nen 2040.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.