Yt­rings­fri­he­ten enda mer un­der press i dag enn da skud­de­ne falt i Da­ga­livei­en i 1993

Agderposten - - NYHETER -

Tirs­dag kom ny­he­ten om at po­li­ti­et har sik­tet fle­re per­soner som opp­hol­der seg i ut­lan­det, for skud­de­ne som ram­te og na­er drep­te for­lags­sjef Wil­liam Ny­gaard i Da­ga­livei­en i Oslo 11. ok­to­ber 1993. I går vil­le sa­ken va­ert straffe­retts­lig for­el­det, men sik­tel­se­ne opp­he­ver for­el­del­ses­fris­ten.

▶Fort­satt er det sva­ert langt igjen frem til en even­tu­ell på­gri­pel­se, til­ta­le, retts­sak og dom. Sik­tel­se­ne er li­ke­vel sva­ert vik­ti­ge, for­di det er av stor be­tyd­ning både for det nors­ke sam­fun­net – og for yt­rings­fri­he­tens kår – at an­sva­ret for ugjer­nin­gen plas­se­res.

▶For norsk po­li­ti er Ny­gaard-sa­ken fort­satt en flau skam­plett: I frykt for å begå sam­me feil som svensk po­li­ti få år tid­li­ge­re had­de gjort i Pal­me-sa­ken – hav­net etter­forsk­nings­le­del­sen i mot­satt grøft i jak­ten på dem som var an­svar­li­ge for skud­de­ne som had­de som mål å dre­pe ansvarlig ut­gi­ver av Sal­man Rus­h­dies Sata­nis­ke Vers. Irans le­der, aya­tol­la Kho­mei­ni, pro­kla­mer­te fi­re år tid­li­ge­re en fat­wa (døds­straff) mot Rus­h­die og al­le and­re som bi­dro til ut­gi­vel­se av bo­ken. Den ja­pans­ke over­set­te­ren Hi­toshi Iga­rashi ble myr­det i 1991, og Rus­h­die selv er for­søkt drept en rek­ke gan­ger.

ste­det for å set­te stort trykk inn på det åpen­ba­re spo­ret, var norsk po­li­ti så red­de for å kun­ne bli kri­ti­sert for tun­nel­syn – at de anla etter­forsk­nin­gen nes­ten pa­ro­disk bredt, og mis­lyk­kes to­talt med å fin­ne de an­svar­li­ge. Sa­ken ble gjen­opp­tatt i 2009, sva­ert mye tak­ket va­ere utret­te­lig grav­en­de jour­na­lis­tikk fra Odd Isung­set.

▶Nå har po­li­ti­et mu­lig­het til å ret­te opp noe av fa­de­sen fra den gang. Det er vik­tig av hen­syn til til­li­ten til po­li­ti­et og retts­ve­se­net. Men det er enda vik­ti­ge­re av hen­syn til yt­rings­fri­he­ten, som er un­der enda ster­ke­re press over enda stør­re de­ler av klo­den i dag enn da skud­de­ne falt i Da­ga­livei­en en kjø­lig ok­to­ber­mor­gen i 1993.

▶For­svin­nin­gen til den kjen­te, re­gime­kri­tis­ke saudi ara­bis­ke jour­na­lis­ten Jamal Khashog­gi er en kraf­tig på­min­nel­se om de tøf­fe kår yt­rings­fri­he­ten har over sto­re de­ler av ver­den i dag. Preste­ska­pet i Iran og sta­dig nye grup­per av fun­da­men­ta­lis­tis­ke isla­mis­ter ope­re­rer også i våre de­mo­kra­tis­ke sam­funn for å kneb­le le­gi­tim kri­tikk. Men også en lang rek­ke sta­ters myn­dig­he­ter for­føl­ger, fengs­ler og dre­per kri­ti­ke­re og jour­na­lis­ter som for­mid­ler kri­tikk. 993 jour­na­lis­ter ble drept i åre­ne 2006-16, vis­te en FN­rap­port.

▶Med det­te bak­tep­pet er det vik­ti­ge­re enn noen­sin­ne at vi står opp for ret­ten til frie yt­rin­ger. Vi har ret­tet be­ret­ti­get kri­ti­sert USAs pre­si­dent for å bi­dra både til å svek­ke yt­rings­fri­het og jour­na­lis­ters kår in­ter­na­sjo­nalt gjen­nom sin «fa­ke news»-tvit­ring. Men også i vårt eget land, skjer det be­ten­ke­li­ge an­grep på yt­rings­fri­he­ten. Et av dem kal­les med et ny­ord «no platt­for­ming» – og hand­ler om å ute­sten­ge yt­re­re av me­nin­ger vi ikke li­ker både fra pub­li­ka­sjo­ner og and­re are­na­er. Det hand­ler fak­tisk også om yt­rings­fri­het.

FOTO: NTB SCANPIX

STA­DIG AK­TU­ELT: At­ten­ta­tet mot for­leg­ger Wil­liam Ny­gaard (til høy­re) har va­ert et ak­tu­elt tema i norsk sam­funns­de­batt i al­le år etter at skud­de­ne falt i Da­ga­livei­en i ok­to­ber 1993. Her un­der Aren­dal­s­uka i 2015. Fra venst­re Bør­ge Bren­de, Thor­bjørn Jag­land, sam­funns­de­bat­tant og for­fat­ter Bush­ra Is­haq og Wil­liam Ny­gaard.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.