Nett­sel­ska­pets nye inn­tekts­kil­de?

Vår fast­le­ge, en kunn­skaps­rik og for­nuf­tig per­son, har på veg­ne av oss søkt om fri­tak for inn­s­tal­le­ring av strøm­må­ler med ra­dio­kom­mu­ni­ka­sjon, da én i fa­mi­li­en kan få økte helse­pla­ger pga strå­lin­gen.

Agderposten - - NYHETER - Dag Erik­sen, Fe­vik

Un­der­teg­ne­de vil fort­satt lese av for­bru­ket og over­fø­re det elek­tro­nisk. Av­les­nin­gen vil der­for, på sam­me måte som auto­ma­tisk av­les­ning, gå inn i data­ba­sen for vårt for­bruk og ikke bety noe mer­ar­beid for nett­sel­ska­pet AE (Ag­der Ener­gi Nett AS). Men nå har AE i en e-post un­der­ret­tet oss om at nett­sel­ska­pet vil end­re må­ten de vil for­hol­de seg til abon­nen­ter med ma­nu­el­le strøm­må­le­re: Nett­sel­ska­pet vil ha en år­lig kontrollavlesning. Det vi stus­ser over er:

1. Hvor­for er det plut­se­lig blitt be­hov for en år­lig kontrollavlesning? Det har ald­ri tid­li­ge­re va­ert be­hov for hyp­pi­ge (år­li­ge) re­gu­la­ere kon­troll­må­lin­ger for­di man har kun­net sto­le på at bru­ker­ne sam­vit­tig­hets­fullt og kor­rekt selv har lest av strøm­for­bru­ket. Sto­ler ikke AE len­ger på aer­lig­he­ten til for­bru­ke­ren? Jeg har spurt AE om det­te. AE har ikke brydd seg om å sva­re.

2. AE har reg­net ut at for kontrollavlesning én gang i året må de ha et ge­byr på 2125 kr. Fra kon­trol­lø­ren rin­ger på til han er ute av hu­set vårt igjen etter å ha av­lest strøm­for­bru­ket vårt vil det ta ca 2 mi­nut­ter. Og selv om kon­trol­lø­ren skul­le ha kon­tor i Ven­ne­sla, må rei­se til Fe­vik kun for å av­lese vårt for­bruk, ha mat­pau­se un­der­veis, så er ge­by­ret på 2125 kr ufor­ståe­lig. Jeg har bedt om at AE vi­ser ut­reg­nin­gen som lig­ger til grunn for ge­byr­stør­rel­sen AE har ikke brydd seg om å sva­re. AE har gitt al­ter­na­ti­ver for de som ikke kan ha strøm­må­le­re med ra­dio­kom­mu­ni­ka­sjon in­nen­dørs. Dis­se al­ter­na­ti­ve­ne (bl.a. å flyt­te sik­rings­ska­pet uten­dørs) sy­nes imid­ler­tid å va­ere kost­ba­re, så jeg har bedt AE om kost­nads­over­slag. AE har ikke brydd seg om å sva­re.

Det er vans­ke­lig å se at det­te plut­se­li­ge be­ho­vet for år­lig kon­troll med til­hø­ren­de høyt ge­byr ikke er et fram­støt fra AE for å øke inn­tek­te­ne. Men mu­li­gens tar jeg feil. Kan­skje er AE bed­re ori­en­tert om helse­pla­ger enn le­ge­ne?

ILLUSTRASJONSFOTO: NTB SCANPIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.