LØR­DAG

Agderposten - - HELG -

SPORT Prøv fot­ball­golf - gøy for sto­re og små!. Fot­ball­golf spil­les etter de sam­me prin­sip­per som golf: Det gjel­der å få bal­len i hul­let på faer­rest mu­lig spark. Fot­ball­golf pas­ser for al­le som har spar­ket en ball før, så her er det bare å ta med hele fa­mi­li­en for en ny, spen­nen­de og gøy opp­le­vel­se! Fot­ball­golf spil­les på kort­hulls­ba­nen til Aren­dal & Om­egn Golf­klubb hver dag, hele da­gen. Ba­nen er ut­for­met av Nor­we­gi­an Foot­golf As­socia­tion. NB! Det er ikke til­latt å bru­ke... Aren­dal & Om­egn Golf­klubb, Tvede­strand, Lør 13 Okt 09:00. AND­RE For hele fa­mi­li­en: Du tren­ger in­gen for­kunn­ska­per for å spil­le golf på vår kort­hulls­bane.. Viss­te du at på Nes Verk Golf­park har vi en golf­bane som ikke kre­ver "grønt kort" el­ler at du har noen som helst for­kunn­ska­per om golf for å spil­le? Ta med fa­mi­li­en og spill "or­dent­lig" golf! Spill så mye du vil for 250 kr/dag for voks­ne, og 125 kr/dag for de som er 18 el­ler yng­re.Les mer her: htt­ps://aren­dalgk.no/ba­ne­ne/pay--play Aren­dal & Om­egn Golf­klubb, Nes Verk, Tvede­strand, Ja­cob Aalls vei, 53, Lør 13 Okt 09:00.

Vi­tenAk­ti­vi­te­ter for al­le!. Vi­ten­sen­te­ret Sør­lan­det - ste­det for nys­gjer­ri­ge barn, for­eld­re og beste­for­eld­re! Her kan hele fa­mi­li­en ha det moro sam­men. Ut­forsk vår in­ter­ak­ti­ve ut­stil­ling og bli med på mor­som­me ak­ti­vi­te­ter. Du fin­ner oss i sen­trum av Aren­dal og et mini Vi­ten­sen­te­ret i Kri­si­tian­sand. Se vårt ak­ti­vi­tets­pro­gram for hvil­ke ak­ti­vi­te­ter du kan va­ere med på. Aren­dal, Kyst­vei­en, 2, Lør 13 Okt 11:00. FES­TI­VAL Bar­nas Ver­dens­dag. Lør­dag

13. ok­to­ber ar­ran­ge­res årets størs­te og mest in­ter­na­sjo­na­le fa­mi­lie-ar­ran­ge­ment i Grim­stad for sjet­te år på rad! Kul­tur­sko­len i Mar­k­vei­en 7 trans­for­me­res to­talt for den­ne fa­mi­lie­fes­ti­va­len hvor mu­sikkog kul­tur­ut­trykk fra uli­ke de­ler av ver­den mø­tes. Her blir det ly­der, luk­ter og sma­ker for al­le og en­hver! Dø­re­ne åp­ner klok­ka 10, og bar­na kan opp­le­ve en rek­ke uli­ke fore­stil­lin­ger og verk­ste­der rund om på hu­set. Det blir blant an­net... Kul­tur­sko­len, Mar­k­vei­en, 7, Lør 13 Okt 10:00. MØTE Fo­to­kafé hver lør­dag. Puste­rom foto­gal­le­ri in­vi­te­rer til ufor­melt og hyg­ge­lig kafé­treff hver lør­dag mel­lom klok­ka 11 og 13. Her ko­ser vi oss med foto­prat det kan va­ere at noen har kjøpt en in­ter­es­sant foto­bok de vil vise frem, and­re har kan­skje et tek­nisk spørs­mål, noen vil tip­se om ste­der el­ler be­gi­ven-

he­ter som kan va­ere ar­tig å fo­to­gra­fe­re - sam­tale­em­ne­ne er man­ge! En per­fekt inn­gang til hel­ga for deg som er over snit­tet... Inn­gang via No9 kaf­fe- og plate­bar, Aren­dal, Tea­ter­plas­sen, 3, Lør 13 Okt 11:00. MARKED/SHOP­PING Grende­mar­ked på Kva­stad. But­ter­fly Fri­ends på Kva­stad har åpent grende­mar­ked hver tors­dag kl 11-16 og lør­dag kl 11-15. Vin­ta­ge: kla­er, sko, ves­ker og smyk­ker. Alt av ting og tang. Inn­tek­ten går i sin hel­het til drift av helse­sen­ter i Gam­bia. Langans­vei­en 316, Tvede­strand, Lør 13 Okt 11:00.

Strikk - In­te­ri­ør - Sand­nes­garn. An­der­sens Hobby er en li­ten, ko­se­lig bu­tikk på lan­det der egende­sig­ne­de strikke­plagg ut­gjør en stor del av sort­i­men­tet. Sand­nes­garn og møns­te­re har vi også for deg som vil strik­ke selv.Nor­ges størs­te? ut­valg i Yan­kee Cand­le fra Cand­leSto­re.noMias In­te­ri­ør har sitt show­room her, og vil du sit­te ned med en kaffe­kopp så kan du det. Vel­kom­men hit! An­der­sens Hobby, Aren­dal, Ned­re Garta­vei, 48, Lør 13 Okt 11:00.

Hånd­la­get. POP UP Vi er fort­satt å fin­ne i Storgata i Grim­stad. .Hver fre­dag og lør­dag kl. 11 15. Vi får sta­dig inn nye fine ting . Alt er hånd­la­get og det er da bare en av hver så kom sta­dig inn­om. Storgata i Grim­stad, Grim­stad, Lør 13 Okt 11:00.

Marked og ba­sar i Nor­kir­ken. Det blir åre­salg med bl.a. kranse­ka­ker og mye an­net som ge­vins­ter. I til­legg er det mu­lig­he­ter til å få kjøpt lodd på basar­bok. Det blir salg av ba­ker­va­rer, som brød, lef­ser, rund­styk­ker m.m. Og som seg hør og bør på en ba­sar er det kafé, med salg av kaf­fe, ka­ker, pøl­ser og vaf­ler. Fint om man­ge set­ter av en time el­ler fle­re til en hyg­ge­lig etter­mid­dag i Nor­kir­ken. Nor­kir­ken, Påske­vei­en, Lør 13 Okt 12:00. MU­SIKK Barne­kor­øving. Vel­kom­men til Wes­ley Tramp og Trall, et re­la­tivt ny­star­tet barne­kor i Me­to­dist­kir­ken i Aren­dal. Det er øvel­se an­nen­hver lør­dag. Mas­se spen­nen­de sang, lek og moro for barn i al­le ald­re. Møt opp og hør/se hva som skjer. Al­le er vel­kom­men til å del­ta. Me­to­dist­kir­ken, Aren­dal, Nye Stenk­lev­vei, 33, Lør 13 Okt 11:00.

Et­ter­mid­dags­kon­sert i Foa­jen, Aren­dal Kul­tur­hus. Nyt en dei­lig

flott kafe korps­mu­sikk lattè i Bu­en med Kafe, på og kjø­pet! få Ey­des :) Kafe Plass, Bu­en, 1, Lør Aren­dal, 13 Okt 14:00. Sam

Geir Ar­ne Han­sen. Geir Ar­ne vant Det Hit i 2014 med san­gen Story of Lo­ve som ble frem­ført av Tri­ne Rein. Geir Ar­ne er en all­si­dig kar in­nen mu­sikk og har gitt ut fle­re al­bum :) cc 150 18 års gren­se fo­kus sen­te­ret, Grim­stad, St­or­ga­ten, 90, Lør 13 Okt 21:00. UT­STIL­LING Vel­kom­men til Kunst­are­na Tor­bjørns­bu gru­ver på Bom­ulds­fab­ri­ken Kunst­hall. Tor­bjørns­bu gru­ver var gjen­nom fle­re år­hund­re blant de vik­tigs­te jern­gru­ve­ne i lan­det, men ble der­et­ter glemt og brukt som av­falls­de­po­ni. Nå øns­ker vi å trek­ke det­te mek­ti­ge dag­brud­det frem fra glem­se­len og etab­le­re et nytt of­fent­lig rom der pub­li­kum kan be­ve­ge seg i et kunst- og kul­tur­land­skap, og vise hvor­dan eld­re kul­tur- og in­du­stri­his­to­rie kan kom­bi­ne­res med nye kunst­ne­ris­ke ut­trykk. Gra­tis inn­gang! Mer info:... Bom­ulds­fab­ri­ken Kunst­hall, Aren­dal, Od­den­vei­en, 5, Lør 13 Okt 12:00.

Haust­ut­stil­ling. Kunst­ut­stil­ling med In­ge­lin Haug­land fra Aren­dal og Scott Aan­by fra Åm­li.De vil vise ny­ere verk in­nen gra­fikk og ma­le­ri. Åm­li kom­mu­ne, Hille­stad, 194, Lør 13 Okt 12:00.

Ut­stil­lin­gen THE FINAL CoUNT DOWN med Erik Pi­rolt. I den­ne mys­tis­ke ut­stil­lin­gen in­vi­te­res du med på en rei­se gjen­nom et mørkt og dyst­o­pisk skulp­tu­relt uni­vers. Du føl­ger en «elv» av ener­gi som strøm­mer gjen­nom kunst­hal­len, frem til det opp­høy­de in­der­li­ge, der du gjen­nom rei­sen vil få sva­ret på det umu­li­ge, iføl­ge kunst­ne­ren selv. Se mer info på bom­ulds­fab­ri­ken.no. Gra­tis inn­gang, vel­kom­men! Aren­dal, Od­den­vei­en, 5, Lør 13 Okt 12:00.

Vel­kom­men til åp­ning av ny ut­stil­ling på ARTen­dal!. Lør­dag kl. 13 åp­ner ut­stil­lin­gen «Ra­di­us 500 me­ter – Abus­dal & Abus­dal – Kva lev­de me ei­gent­leg av før olja? Ein fram­tids­dyst­o­pi med mot­sett for­teikn». Det­te er et pro­sjekt av Terje Abus­dal (f. 1978) der han vi­ser beste­fa­ren Ås­mund Abus­dal (f. 1915) sine hver­dags­fo­to­gra­fi­er fra ei lita bygd i Se­tes­dal på 1970- og 80-tal­let. Kunst­ne­ren vil selv va­ere til ste­de. Åpent fr–sø kl 12–16 til og med 11.11. Se mer info på bom­ulds­fab­ri­ken.no ARTen­dal, Tor­vet, 5, Lør 13 Okt 13:00.

HUSFLIDMARKED PÅ NYSKOGEN. Vel­kom­men til husflidmarked 13 ok­to­ber kl 10-14 på Nyskogen bo og om­sorgs­sen­ter.Det blir ut­stil­le­re i man­ge for­skjel­li­ge grup­per fra strik­king til thai mat og lef­ser.Det blir lot­te­ri og salg av kake,saft og kaf­fe. Inn­tek­te­ne går til livs­gle­de for be­boer­ne. fYRFORVALTER KNUDSENSVEI 20, Aren­dal, Fyrforvalter Knud­sens vei, 20, Lør 13 Okt 14:00.

Kunst­ut­stil­ling i Fe­vik Kir­ke. Vel­kom­men til kunst og kul­tur­uke i Fe­vik Kir­ke, en uke med man­ge ar­ran­ge­men­ter, salg av kunst, kunst­lot­te­ri og kon­ser­ter. Årets ut­stil­le­re er: Hel­ge Bøe, Gre­te Swahn, Tu­rid Rakke­stad, Lin­da A. Erik­sen, Yng­ve Hest­man, Hans Bent­sen og Fe­vik Barne­hage. Uli­ke kul­tu­rel­le inn­slag i lø­pet av uka: Land­vik Manns­kor, kul­tur­kveld med Kir­sti og Pe­er Hau­gen og kon­sert med Garness. Se an­non­se el­ler ar­ran­ge­ment på Face­bo­ok for mer info. Fe­vik Kir­ke, Søms­vei­en, 4, Lør 13 Okt 16:00. KINO Aren­dal Film­klubb. MODERN TI­MES. Det­te er Chap­lins sis­te stum­film. Her te­ma­ti­se­rer han men­nes­ket mot ma­skin­mo­ti­vet. Frier­gan­gen, 3, Lør 13 Okt 13:30. DANS Ok­to­ber­fest på Ve­gar­heim. Ok­to­ber­fest på Ve­gar­heim! Broke­land Bul­lets og The Ru­sty Roots Band slår seg sam­men for ti­de­nes ok­to­ber­fest!!18 år. Cc. 250,-kr Ve­gar­heim Kul­tur­hus, Ve­gars­hei, Lør 13 Okt 21:00.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.