SØN­DAG

Agderposten - - HELG -

SPORT Prøv fot­ball­golf - gøy for sto­re og små!. Fot­ball­golf spil­les etter de sam­me prin­sip­per som golf: Det gjel­der å få bal­len i hul­let på faer­rest mu­lig spark. Fot­ball­golf pas­ser for al­le som har spar­ket en ball før, så her er det bare å ta med hele fa­mi­li­en for en ny, spen­nen­de og gøy opp­le­vel­se! Fot­ball­golf spil­les på kort­hulls­ba­nen til Aren­dal & Om­egn Golf­klubb hver dag, hele da­gen. Ba­nen er ut­for­met av Nor­we­gi­an Foot­golf As­socia­tion. NB! Det er ikke til­latt å bru­ke... Aren­dal & Om­egn Golf­klubb, Tvede­strand, Søn 14 Okt 09:00. AND­RE For hele fa­mi­li­en: Du tren­ger in­gen for­kunn­ska­per for å spil­le golf på vår kort­hulls­bane.. Viss­te du at på Nes Verk Golf­park har vi en golf­bane som ikke kre­ver "grønt kort" el­ler at du har noen som helst for­kunn­ska­per om golf for å spil­le? Ta med fa­mi­li­en og spill "or­dent­lig" golf! Spill så mye du vil for 250 kr/dag for voks­ne, og 125 kr/dag for de som er 18 el­ler yng­re.Les mer her: htt­ps://aren­dalgk.no/ba­ne­ne/pay--play Aren­dal & Om­egn Golf­klubb, Nes Verk, Tvede­strand, Ja­cob Aalls vei, 53, Søn 14 Okt 09:00.

Vi­tenAk­ti­vi­te­ter for al­le!. Vi­ten­sen­te­ret Sør­lan­det - ste­det for nys­gjer­ri­ge barn, for­eld­re og beste­for­eld­re! Her kan hele fa­mi­li­en ha det moro sam­men. Ut­forsk vår in­ter­ak­ti­ve ut­stil­ling og bli med på mor­som­me ak­ti­vi­te­ter. Du fin­ner oss i sen­trum av Aren­dal og et mini Vi­ten­sen­te­ret i Kri­si­tian­sand. Se vårt ak­ti­vi­tets­pro­gram for hvil­ke ak­ti­vi­te­ter du kan va­ere med på. Aren­dal, Kyst­vei­en, 2, Søn 14 Okt 11:00. TUR Grane­stua er åpen.. Grane­stua er åpen med salg av vaf­ler, kaf­fe, te, mi­ne­ral­vann. Mer­ka tur­løy­per. rundt­løy­pe for barne­vog­ner. Aren­dal, Søn 14 Okt 10:00.

Bjørne­bo er åpen. Bjørne­bo er åpen med salg av av vaf­ler, kaf­fe, te og saft. Al­le vel­kom­men til en rast på tu­ren. Bjørne­bo, Aren­dal, Søn 14 Okt 11:00. UT­STIL­LING Ho­ve Ate­li­er. Salg­s­us­til­ling i ok­to­ber. Ori­gi­nal og kort­reist kunst­han­del, di­rek­te fra ate­li­er. Jan­ne og Ro­de­ric Re­ad har beg­ge stu­dert kunst, media og de­sign, ved uni­ver­si­te­tet i Wa­les. Ro­de­ric er til­delt en rek­ke pri­ser både for sine ma­le­ri­er, teg­nin­ger og gra­fikk og Jan­ne har ar­bei­det med ut­smyk­king av både of­fent­li­ge bygg og med opp­drag fra pri­va­te. De har også skre­vet og il­lust­rert barne­boka 'Regn­bue­dra­gen'. Hand­lin­gen er lagt til Ho­ve. Hove­vei­en 67 Trom­øy, Ho­ve Ate­li­er / Art by Re­ad, Faer­vik, Nor­ge, Søn 14 Okt 10:00.

Ut­stil­lin­gen THE FINAL CoUNT DOWN med Erik Pi­rolt. I den­ne mys­tis­ke ut­stil­lin­gen in­vi­te­res du med på en rei­se gjen­nom et mørkt og dyst­o­pisk skulp­tu­relt uni­vers. Du føl­ger en «elv» av ener­gi som strøm­mer gjen­nom kunst­hal­len, frem til det opp­høy­de in­der­li­ge, der du gjen­nom rei­sen vil få sva­ret på det umu­li­ge, iføl­ge kunst­ne­ren selv. Se mer info på bom­ulds­fab­ri­ken.no.

Gra­tis inn­gang, vel­kom­men! Aren­dal, Od­den­vei­en, 5, Søn 14 Okt 12:00.

Haust­ut­stil­ling. Kunst­ut­stil­ling med In­ge­lin Haug­land fra Aren­dal og Scott Aan­by fra Åm­li.De vil vise ny­ere verk in­nen gra­fikk og ma­le­ri. Åm­li kom­mu­ne, Hille­stad, 194, Søn 14 Okt 12:00.

Vel­kom­men til Kunst­are­na Tor­bjørns­bu gru­ver på Bom­ulds­fab­ri­ken Kunst­hall. Tor­bjørns­bu gru­ver var gjen­nom fle­re år­hund­re blant de vik­tigs­te jern­gru­ve­ne i lan­det, men ble der­et­ter glemt og brukt som av­falls­de­po­ni. Nå øns­ker vi å trek­ke det­te mek­ti­ge dag­brud­det frem fra glem­se­len og etab­le­re et nytt of­fent­lig rom der pub­li­kum kan be­ve­ge seg i et kunst- og kul­tur­land­skap, og vise hvor­dan eld­re kul­tur- og in­du­stri­his­to­rie kan kom­bi­ne­res med nye kunst­ne­ris­ke ut­trykk. Gra­tis inn­gang! Mer info:... Bom­ulds­fab­ri­ken Kunst­hall, Aren­dal, Od­den­vei­en, 5, Søn 14 Okt 12:00.

Fo­to­grafi­ut­stil­ling på ARTen­dal!. Vel­kom­men til ut­stil­lin­gen «Ra­di­us 500 me­ter – Abus­dal & Abus­dal – Kva lev­de me ei­gent­leg av før olja? Ein fram­tids­dyst­o­pi med mot­sett for­teikn». Det­te er et pro­sjekt av Terje Abus­dal (f. 1978) der han vi­ser beste­fa­ren Ås­mund Abus­dal (f. 1915) sine hver­dags­fo­to­gra­fi­er fra ei lita bygd i Se­tes­dal på 1970- og 80-tal­let. Pro­sjek­tet har fått stor opp­merk­som­het i na­sjo­na­le medi­er, og bør opp­le­ves! Åpent fr–sø kl 12–16 til og med 11.11. Se mer info på... ARTen­dal, Tor­vet, 5, Søn 14 Okt 12:00.

Kunst­ut­stil­ling i Fe­vik Kir­ke. Vel­kom­men til kunst og kul­tur­uke i Fe­vik Kir­ke, en uke med man­ge ar­ran­ge­men­ter, salg av kunst, kunst­lot­te­ri og kon­ser­ter. Årets ut­stil­le­re er: Hel­ge Bøe, Gre­te Swahn, Tu­rid Rakke­stad, Lin­da A. Erik­sen, Yng­ve Hest­man, Hans Bent­sen og Fe­vik Barne­hage. Uli­ke kul­tu­rel­le inn­slag i lø­pet av uka: Land­vik Manns­kor, kul­tur­kveld med Kir­sti og Pe­er Hau­gen og kon­sert med Garness. Se an­non­se el­ler ar­ran­ge­ment på Face­bo­ok for mer info. Fe­vik Kir­ke, Søms­vei­en, 4, Søn 14 Okt 16:00. MAT OG DRIKKE Kjen­na- søn­da­ger. Flott tur­mål i Øy­e­stad! Gå fra As­dal el­ler Stampe­foss. Grus­veg inn, går fint med barne­vogn, kan kjø­re halv­vegs. Man­ge sti­er gjen­nom sko­gen fra As­dal,Bjor­bekk, Om­holt og Ranne­kleiv fø­rer

til må­let. Salg av vaf­ler, kaf­fe og pøl­ser. Gjenne­stad­kjen­na, Aren­dal, Søn 14 Okt 10:30.

Tur-kafé­en på Spor­nes - Stu­dio Spor­nes. Vår po­pu­la­ere søn­dags­kafé er åpen hver søn­dag kl 12-16. Ta fa­mi­li­en med på søn­dags­tur i Ra­et Na­sjo­nal­park og på­føl­gen­de kafé-be­søk! Du fin­ner oss 200 me­ter fra Trom­øy kir­ke og 300m fra Spor­nes­stran­da. Her får du all­tid ny­bak­te ka­nel­snurr, smør­brød og dei­lig kaf­fe! Husk at det er plass til man­ge in­nen­dørs der­som søn­dags­va­e­ret blir litt ruf­se­te.. God tur! Uan­sett va­er :-) Stu­dio Spor­nes Kafé, Aren­dal, Sporne­s­vei­en, 14, Søn 14 Okt 12:00.

Tur-kafé­en på Trom­øy - Stu­dio Spor­nes. Vår po­pu­la­ere søn­dags­kafé er igjen åpen hver søn­dag kl 12-16. Ta fa­mi­li­en med på søn­dags­tur i Ra­et Na­sjo­nal­park og på­føl­gen­de kafé- be­søk på Stu­dio Spor­nes! Du fin­ner oss 200 me­ter fra Trom­øy kir­ke og 200m fra Spor­nes­stran­da. Her får du all­tid ny­bak­te ka­nel­snurr, smør­brød og dei­lig kaf­fe! Husk at det er plass til man­ge in­nen­dørs der­som søn­dags­va­e­ret blir litt ruf­se­te.. God tur! Uan­sett va­er :-) Sporne­s­vei­en 14, 4818 Faer­vik, Aren­dal, Sporne­s­vei­en, 14, Søn 14 Okt 12:00.

Søn­dags­buf­fet. Hver søn­dag ser­ve­rer Aren­dal Her­re­gaard Spa & Re­sort en ny­de­lig søn­dags­buf­fet mel­lom kl 13.0017.00 for hele fa­mi­li­en.For bord re­ser­va­sjon : Tlf: 37060830 el­ler mail: ah@aren­dal­her­re­gaard.noVel­kom­men til Aren­dal Her­re­gaard Spa & Re­sort Aren­dal Her­re­gaard Spa & Re­sort, Aren­dal, Søn 14 Okt 13:00. MØTE Hø­st­of­fer. Me­to­dist­kir­ken in­vi­te­rer til flott fa­mi­lie­guds­tje­nes­te søn­dag 14.ok­to­ber. Vi får be­søk av vår nye pas­tor fra høs­ten 2019 som vil tale til oss. Det blir sang av fa­mi­li­en Fjal­seth og vårt barne­kor Wes­ley Tramp og Trall. Vi mar­ke­rer at høs­ten er kom­met og kal­ler guds­tje­nes­ten for hø­st­of­fer. Vi mar­ke­rer sym­bolsk at vi er takk­nem­li­ge for alt vi har fått og vil bi­dra med det vi kan. Vel­kom­men til en spen­nen­de sam­ling i kir­ken vår. Me­to­dist­kir­ken, Nye Stenk­lev­vei, 33, Søn 14 Okt 11:00.

Guds­tje­nes­te. Vi øns­ker al­le hjer­te­lig vel­kom­men til Guds­tje­nes­te og søn­dags­sko­le. Den­ne søn­da­gen får vi be­søk av Lars Hen­rik­son fra Sve­ri­ge som ta­ler. Me­nig­hets­ko­ret del­tar med sang. Kirke­kaf­fe. Be­tel Bjor­bekk, Naude­bro­vei­en, Søn 14 Okt 11:00.

Inn­set­tel­se av dia­koni­med­ar­bei­der i Aust-Ne­de­nes pros­ti. Svein Schøgren har al­le­re­de job­bet som dia­koni­med­ar­bei­der i pros­ti­et en må­ned. Søn­dag vil vi øns­ke ham of­fi­si­elt vel­kom­men. Hyg­ge­lig hvis man­ge blir med og øns­ker ham vel­kom­men og del­tar i guds­tje­nes­ten. Det­te blir en te­ma­guds­tje­nes­te der tema er fat­tig­dom. s.pr.Eckhard Grau­ne og prost Ragn­hild E Flo­berg del­tar også. Or­ga­nist: S.An­dre­as­sen. Etter guds­tje­nes­ten blir det kirke­kaf­fe. Tvede­strand kir­ke, Kirke­klei­va, 10, Søn 14 Okt 18:00.

Mi­sjons­kveld Ne­de­nes. Vel møtt til mi­sjons­kveld i Nor­kir­ken. Tema den­ne kvel­den er Ne­pal og sjuke­hu­set i Ock­hal­dun­ga. Ås­hild Bøh­ler for­tel­ler og in­for­me­rer. Of­fer til pro­sjek­tet. Klok­ken 11:00 er det søn­dags­sko­le som van­lig. Nor­kir­ken, Påske­vei­en, Søn 14 Okt 19:00. MU­SIKK Den sto­re høst­kon­ser­ten. Aren­dal By­or­kes­ter m/di­ri­gent Britt Hil­de Våge Leif Ri­no Mul­ler – pia­no, Kris­ti­an Vågs­nes – bass, Ha­rald Ny­land – trom­mer Vel­kom­men til and­re ut­ga­ve av Den Sto­re Høst­kon­ser­ten, hvor det pre­sen­te­res to godt etab­ler­te ar­tis­ter fra dis­trik­tet, og det løf­tes frem et ungt ta­lent som for­tje­ner å bli hørt av fle­re. Dis­se vil sam­men med Aren­dal By­or­kes­ter un­der le­del­se av Britt Hil­de Våge og «høst­ban­det» be­stå­en­de av Leif Ri­no... Aren­dal Kul­tur­hus, Aren­dal, Sam Ey­des Plass, 2, Søn 14 Okt 19:00.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.