Vil ha re­van­sje etter skan­dale­kam­pen

Det vil va­ere et hel­tent ØIF Aren­dal som i kveld mø­ter tyr­kisk mot­stand til re­tur­kamp i Chal­len­ge Cup. – Seks mål er in­gen­ting i hånd­ball, sier Marin­ko Kurtovic.

Agderposten - - SPORT - HÅND­BALL Thomas Skjeg­ge­dal Thor­sen ▶ thth@ag­der­pos­ten.no

ØIF Aren­dal tap­te som kjent 28–34 for Sel­ka Eski­se­hir Hent­bol SK i Tyr­kia.

Kam­pen har etter hvert også blitt om­talt av en rek­ke in­ter­na­sjo­na­le medi­er, blant an­net i Sve­ri­ge, Dan­mark og Po­len, etter at ØIF ble møtt av kloakk og av­fø­ring i gar­de­ro­ben, fett på må­le­ne og «hjemme­dom­me­re».

Marin­ko Kurtovic er der­imot klar på at det for ØIFs del ikke skal va­ere noe pro­blem å møte tyr­ker­ne igjen, når de nå mø­tes til dyst i Sør Amfi i kveld.

– Ver­ste jeg har opp­levd

– Nei, det er in­gen pro­blem for oss. Jeg tror de er mer stres­set. Vi har in­gen­ting å skam­me oss over. De har mas­se. Det der er det ver­ste jeg har opp­levd noen­sin­ne, for­tel­ler Kurtovic.

Det tyr­kis­ke la­get er vel på plass i Aren­dal for å for­be­re­de seg til kamp to mot ØIF Aren­dal i Chal­len­ge Cup.

Kurtovic me­ner det ikke er noe å stres­se seg opp over at ØIF må vin­ne med sju mål for å gå vi­de­re.

Re­van­sje­lyst­ne

– Seks mål er in­gen­ting i hånd­ball. Det er ikke noe å stres­se over. Jeg har su­pertro på at vi kan kla­re det, sier Kurtovic vi­de­re.

Jo­sip Vido­vic er po­si­tiv til la­gets sjan­ser mot Sel­ka Eski­se­hir.

– Vi er al­le po­si­ti­ve. Men det blir vik­tig for oss å kom­me ut med mas­se ener­gi og ha et høyt tem­po. Vi for­ven­ter at de vil dra tem­po ned mak­si­malt, så vi må sør­ge for å spil­le vårt spill. Han for­tel­ler at la­get er re­van­sje­lyst­ne etter det som skjed­de i Tyr­kia lør­dag kveld.

– Vi er al­le litt skep­tis­ke til å møte dem igjen. Vi har jo lyst til å vin­ne al­le kam­per, men vi har litt eks­tra lyst til å vin­ne den­ne etter det som skjed­de der nede, for­tel­ler Vido­vic.

Fo­kus

ØIF-tre­ner Kurtovic me­ner det er sva­ert vik­tig for la­get at for­svars­og keeper­spil­let sit­ter fra start.

– Vi må fo­ku­se­re på oss selv og ta fø­rin­gen. Vi skal ikke la oss bli stres­set, sier han, og leg­ger til:

– Det kom­mer til å bli stein­tøft fy­sisk. De vil prø­ve å dra ned tem­po. Jeg tror det kom­mer til å bli en mor­som kamp.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.