– En vel­dig so­lid kamp

Jerv had­de stort sett god kon­troll på Sande­fjord i gårs­da­gens tre­nings­kamp. Tre­ner Ar­ne Sand­stø er spe­si­elt for­nøyd med det de­fen­si­ve.

Agderposten - - SPORT - Thth@ag­der­pos­ten.no

Jerv vant kam­pen 3-0 etter sco­rin­ger av Espen Knud­sen, Mat­hias Wich­mann og Ul­rik Reinal­do Ber­glann.

– Det var en vel­dig so­lid kamp av oss. Vi fort­sat­te der vi slapp de­fen­sivt og slapp til vel­dig lite foran må­let til Øystein (Øv­re­tveit). Og vi var kom­pak­te og løp nok, for­tel­ler Jerv-tre­ner Ar­ne Sand­stø til Ag­der­pos­ten.

Peke­pinn

Han mel­der vi­de­re at Jerv bru­ker kam­pen mot ta­bell­jum­bo­en i elite­se­ri­en for å se hvor­dan nivå­for­skjel­len er.

– Den­ne kam­pen gir oss en peke­pinn på hvor lan­det lig­ger, i for­hold til å møte lag som lig­ger et lite hakk over oss.

– Da blir vi ut­ford­ret som kol­lek­tiv, og al­le må ten­ke og hand­le mye ras­ke­re enn det de må i man­ge av kam­pe­ne i 1. di­vi­sjon, leg­ger Sand­stø til.

Kon­troll

Etter drøye 20 mi­nut­ter send­te Espen Knud­sen Jerv i fø­rin­gen etter en cor­ner.

Like etter sco­ret Mat­hias Wich­mann på et flott fri­spark fra rundt 17 me­ter.

Der­med le­det Jerv 2–0 på borte­bane al­le­re­de før det var spilt en halv­time i Sande­fjord.

Frem til pau­se var det også Jerv som styr­te kam­pen. Etter had­de hjemme­la­get mye bal­len i la­get, men klar­te så godt som ald­ri å true Øystein Øv­re­tveit i Jerv-bu­ret.

Ut­over i and­re om­gang sat­te Jerv også inn fle­re ung­gut­ter.

Ve­gard Som­dal, Hå­kon Sug­ge­lia, Pet­ter Øl­berg og To­bias Wan­ge­rud fikk al­le spille­tid mot Sande­fjord.

I til­legg star­tet Pe­ter Rein­hard­sen som midt­stop­per i fra­va­e­ret til kap­tein Glenn An­der­sen.

Mjøn­da­len nes­te

Hel­ler ikke Andreas Hagen var med til Sande­fjord. Inn på hans plass som indre­lø­per kom Luke Fer­rei­ra.

– Det er vel­dig po­si­tivt at de unge får kjen­ne på ni­vå­et.

– Og nå vet vi mer om hva som må job­bes med i vin­ter for ung­gut­te­ne, me­ner Ar­ne Sand­stø.

Det gjen­står fi­re kam­per av årets se­song. Jerv har igjen opp­rykks­ja­gen­de Mjøn­da­len borte nes­te kamp, etter­fulgt av Kongs­vin­ger hjem­me, Ull/Ki­sa borte og Troms­da­len hjem­me i sis­te se­rie­run­de 11. no­vem­ber. ▶

Thomas Skjeg­ge­dal Thor­sen

FOTO: ELI­SA­BETH GROSVOLD

I førs­te om­gang var det Jerv som var klart best og som skap­te fle­re gode mu­lig­he­ter foran mål. SCO­RET: Espen Knud­sen stan­get Jerv i le­del­sen etter drøye 20 mi­nut­ter. Her er han i en se­rie­kamp tid­li­ge­re i år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.