Gjør en umu­lig drøm vir­ke­lig etter 40 år

Ag­der kam­mer­kors san­ge­re sier de skal gjø­re det umu­li­ge mu­lig – og be­sti­ge kor­san­ger­nes Mount Eve­rest.

Agderposten - - KULTUR - Ire­ne Heg­ge Gutt­orm­sen ire­ne@ag­der­pos­ten.no

Di­ri­gent Hans van der Meij­den har drømt om det­te i 40 år – si­den han stu­der­te på kon­ser­va­to­ri­um.

– I snart halv­an­net år har vi i Ag­der kam­mer­kor øvet på Jo­hann Se­bas­ti­an Bachs fa­bel­ak­ti­ge, stor­slag­ne kor­verk: h-moll­mes­sen. Di­ri­gen­ten vår sier det er Bachs vans­ke­ligs­te, og ofte kal­les den kor­san­ger­nes Mount Eve­rest. Lør­dag 27. ok­to­ber skal vi frem­føre den i Tre­fol­dig­hets­kir­ken i Aren­dal.

Det sier ko­rets presse­tals­per­son, san­ger In­ger Sta­ve­lin. – Bachs egen bau­ta

– Ag­der kam­mer­kor er am­bi­siø­se ama­tø­rer, og når vi nå er kla­re for å fram­føre det­te for et pub­li­kum, er det ikke minst for­di vi får ver­di­full støt­te fra pro­fe­sjo­nel­le mu­si­ke­re:

Det er­far­ne og vel­re­nom­mer­te ba­rokk­or­kes­te­ret Ba­rok­ka­ner­ne, fi­re dyk­ti­ge vo­kal­so­lis­ter, vår en­tu­si­as­tis­ke di­ri­gent Hans van der Meij­den som er kan­tor i Tvede­strand, og et dyk­tig kor fra Ne­der­land, Mu­si­ca An­tiqua, sier hun.

Vo­kal­so­lis­te­ne er san­ge­re fra Ne­der­land, som også er Hans van der Meij­dens hjem­land: Eliza­beth Kooy (so­pran), Net­ty Ot­ter (alt), Ger­ben Bos (te­nor) og Pe­ter Ho­gen­huis (bass). Man­ge øvel­ser

Hun sier pro­sjek­tet er di­gert på fle­re må­ter:

– Man­ge men­nes­ker in­volvert i fram­fø­rel­sen, og man­ge mu­si­kals­ke bi­ter som Bach had­de kom­po­nert til uli­ke kan­ta­ter tid­li­ge­re og så sat­te sam­men til den­ne bau­ta­en over seg selv som kirke­mu­sikk-kom­po­nist like før han døde.

– Man­ge øvel­ser – hver tirs­dag kveld og hele hel­ger un­der­veis i halv­an­net år – og man­ge pen­ger.

Bud­sjet­tet for kon­ser­ten er på 350.000 kro­ner.

– Nå krys­ser vi fing­re for at vi kla­rer å fi­nan­siere pro­sjek­tet. Måt­te byt­te kir­ke

– Pro­sjek­tet er fak­tisk så stort at Hans måt­te ta kon­ser­ten ut av sin egen kja­ere Tvede­strand kir­ke, der ko­ret har sine fas­te øvel­ser, og til den sto­re Tre­fol­dig­hets­kir­ken i Aren­dal. Rett og slett for å få plass til de rundt 75 san­ger­ne og mu­si­ker­ne, sier hun.

Ko­ret be­står av kor­san­ge­re fra seks austag­der­kom­mu­ner. De fles­te er med i fle­re kor og and­re mu­sikk­mil­jø.

– Så når de får den­ne sjan­sen til å ut­vik­le seg mu­si­kalsk, er det også med på å styr­ke mu­sikk­mil­jø­ene i de­res hjem­kom­mu­ner.

Ver­ket set­tes fra tid til an­nen opp i de sto­re by­ene.

– Men i Aust-Ag­der hø­rer pro­sjek­ter av den­ne stør­rel­sen til sjel­den­he­te­ne.

Selv om det­te er kirke­mu­sikk, er det på in­gen måte nød­ven­dig å va­ere re­li­giøs for å kun­ne nyte den­ne mu­sik­ken. I det­te ver­ket ut­tryk­ker Bach sorg og smer­te, leng­sel og gle­de som al­le kan kjen­ne igjen, sier ko­rets In­ger Sta­ve­lin, som for øv­rig også er jour­na­list i Ag­der­pos­ten. På ver­dens­arv­lis­te

Fun­facts om Jo­hann Se­bas­ti­an Bachs h-moll­mes­se:

▶Jo­hann Se­bas­ti­an Bachs ma­nu­skript fra 1748–1749 var på 99 si­der. Det ble i 2015 opp­ført på UNESCOs lis­te over ver­dens do­ku­men­tarv.

▶Kom­po­nis­ten fikk selv ald­ri hø­re hele ver­ket fram­ført. Han døde året etter at det var fer­dig. ▶Noen ste­der syn­ger ko­ret åt­testemt.

▶Bach var selv lu­the­ra­ner, og de fem ledd i li­tur­gi­en (Ky­rie, Glo­ria, Cre­do, Sanc­tus og Ag­nus Dei) var en fast del av lu­thers­ke mes­ser, i lik­het med den ka­tols­ke li­tur­gi­en.

▶H-mo●●mes­sa om­ta­les gjer­ne som «sum­men av all Bachs kirke­mu­sikk».

▶I ba­rok­ken skul­le mu­sik­ken va­ere me­nings­ba­eren­de i seg selv. Sor­gen un­der kors­fes­tel­sen og ju­be­len un­der opp­stan­del­sen er lett å for­stå, selv om teks­ten er på la­tin. – Bach mnå va­ere ga­e­ern

Her er noen ut­sang hørt un­der øvel­se­ne:

«Noen gan­ger rei­ser hå­re­ne på ar­me­ne seg når vi syn­ger.»

«Bach må ha va­ert litt ga­e­ern da han skre­vet det­te her.»

«Plut­se­lig er det som om Bach sen­der opp fyr­ver­ke­ri midt i sat­sen. Og vi er krut­tet!»

«Jeg hør­te noen sam­men­lig­ne h-moll­mes­sa med en umu­lig mat­te­lig­ning, der alt er bare kaos og in­gen­ting ser ut til å gå opp. Men SÅ!»

«Hans sier at vi øver på det vans­ke­ligs­te Bach har skre­vet for kor …»

«Vi hol­der på å gjø­re noe umu­lig. Det er ikke verst, til å va­ere ama­tø­rer!»

«Hans har gitt oss stjer­ne­ne å

strek­ke oss etter.»

«Og så DEN mest­rings­opp­le­vel­sen hver gang vi får en fra­se rik­tig!»

«Det fø­les litt som om vi syn­ger sam­men med al­le kor­san­ge­re som har gjort det­te før oss i fle­re hund­re år.»

Plut­se­lig sier Hans di­ri­gent: «Hør! Er det ikke fint!»

«Noen ste­der lig­ger tå­re­ne på lur.»

Hans: «Der kol­li­de­rer to­ne­ne! Hør, så dei­lig!»

«Så ve­mo­dig, trist og kla­gen­de. Og så jub­len­de og håpe­fullt!»

MÅ FLYT­TES: Ag­der kam­mer­kor har san­ge­re fra seks kom­mu­ner. Her er noen av dem sam­men med di­ri­gent Hans van der Meij­den i Tvede­strand kir­ke der de har

FOTO: AG­DER KAM­MER­KOR

sine fase øvel­ser. Kon­ser­ten er for stor for den­ne kir­ken og frem­fø­res i Tre­fol­dig­hets­kir­ken.

MU­SI­KALSK LE­DER: Kan­tor Hans van der Meij­den i Tvede­strand kir­ke di­ri­ge­rer Ag­der kam­mer­kor.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.