Mar­ke­ring av psy­kisk helse­dag

Agderposten - - KULTUR -

VELKOMST: I 1992 sat­te World Fe­dera­tion for Men­tal Health (WFMH) 10. ok­to­ber som en dag for å frem­me økt be­visst­het om psy­kisk helse over hele klo­den.

Da­gen mar­ke­res i over 150 land jor­den rundt. Men­tal Helse har si­den 2003 ko­or­di­nert ar­bei­det med Ver­dens­da­gen i Nor­ge i sam­ar­beid med Helse­di­rek­to­ra­tet.

Men det er alle de fri­vil­li­ge, og over halv­par­ten av lan­dets kom­mu­ner, som har hjul­pet å dra las­set for stør­re åpen­het om psy­kisk helse med ar­ran­ge­men­ter år etter år.

På St. Fran­cis­kus sko­le i Aren­dal ble alle ele­ver møtt av la­ere­re, ad­mi­ni­stra­sjo­nen og helse­søs­ter som sto på stand og del­te ut ry­ken­de varm og dei­lig ka­kao til ele­ver.

Gla­de barn og for­eld­re også, fikk seg en varm og god start på da­gen.

Smil og god stem­ning var det eks­tra mye av i skole­går­den den­ne mor­ge­nen.

Selv va­e­ret strål­te med sol og mild tem­pe­ra­tur. Rundt om­kring på sko­len kun­ne alle ele­ve­ne også pluk­ke meg seg gule post-it lap­per med et ty­de­lig po­si­tivt bud­skap – la­get av ele­ver til ele­ver.

Her var alt fra – du rock­er, du er flink, du har fine ører, du er po­si­tiv, du er god i mat­te, du er snill, du har mye barm­hjer­tig­het, du er bra, du er god nok, for å nev­ne litt.

Ut­over da­gen blir det også små inn­slag i klas­se­ne for å mar­ke­re den­ne da­gen som tro­lig blir vik­ti­ge­re og mer be­ret­ti­get å mar­ke­re etter­som fo­kus på psy­kisk helse til­tar i sam­fun­net.

Slag­or­det for årets ver­dens­dag er «va­er raus», mens det i fjor var noe å gle­de seg over.

Man­ge gle­der seg nok al­le­re­de til en raus dag om et års tid igjen – men så er det også vik­tig at vi hus­ker og bi­drar til åpen­het og gir kunn­skap om psy­kisk helse res­ten av året også for vi har alle en psy­kisk helse.

Ire­ne Heg­ge Gutt­orm­sen

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.