L å kjø­pe hu­set mitt i dag

Agderposten - - NYHETER - Syn­nø­ve Skeie Fos­se syfo@ag­der­pos­ten.no

stil­ling. Slik har det va­ert si­den ned­be­man­nin­gen på Nitri­den på 70-tal­let. Hisøy der­imot har va­ert en re­la­tivt li­ten kom­mu­ne med sta­bil skatte­inn­gang. Dess­uten er Kol­bjørns­vik rene re­in­kar­na­sjo­nen på sør­lands­idyll – og det er det inn­flyt­te­re vil ha. Det blir en selv­for­ster­ken­de trend, på­pe­ker Røed.

– Er det mu­lig å snu tren­den?

– Nå er det slik at leve­kårs­pro­ble­me­ne i hele lands­de­len er til­na­er­met kro­nis­ke. Der­som vi skal end­re det­te vil det kre­ve mye res­sur­ser både i form av pen­ger og inn­sats. Det fin­nes in­gen quick fix. Det er nød­ven­dig å end­re både folks hold­nin­ger og det fy­sis­ke mil­jø­et. Ar­beids­plas­ser er vik­tig, sier Røed og pe­ker på Man­ches­ter som en by som har klart en slik om­stil­lings­pro­sess.

FOTO: SYN­NØ­VE SKEIE FOS­SE

pen­sjo­ner­te vakt­mes­te­ren ald­ri hatt råd til å kjø­pe hu­set han bor i.

TRI­VES: Grethe og Ei­nar Sund­by tri­ves godt i Vika­vei­en, men sy­nes at bo­mil­jø­et har end­ret seg med alle inn­flyt­ter­ne.

BA­ERES UT: To­re Voss Ta­rald­sen vil ikke flyt­te fra sitt Hisøy­pa­ra­dis. Han blir til han ba­eres ut.

VIK­TIG: Fer­ga Kol­bjørn er vik­tig for triv­se­len til Vi­ka-be­boer­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.