– Men er det ne­ga­tivt

Son­ja Jens­sen sy­nes folk i Aren­dal øst kan va­ere stol­te over å va­ere Aren­dals so­sia­le sam­vit­tig­het. Øst tar imot folk – også fra Hisøy – når li­vet ikke går på skin­ner.

Agderposten - - NYHETER - In­ger Sta­ve­lin in­ger.sta­ve­lin@ag­der­pos­ten.no

Son­ja Jens­sen er en av dem som els­ker Aren­dal øst, som en­ga­sje­rer seg i na­er­mil­jø­et og job­ber aktivt for å snu ne­ga­ti­ve tren­der for by­de­len. Hun er le­der for Salt­rød og om­egn na­e­ring­sog in­ter­esse­for­ening og ung­doms­klub­ben Stu­dio 38. Hun er nest­le­der i Salt­rød og Eyde­havn Ar­bei­der­lag og sit­ter i sty­ret i Fol­kets hus.

– Tren­den bur­de snu

Det be­kym­rer hen­ne at ulik­he­te­ne i inn­tekt og for­mue mel­lom Aren­dal øst og res­ten av Aren­dal har økt kraf­tig fra 2016 til 2017.

– Vi bur­de va­ere i ferd med å snu det, sier hun tanke­fullt, og nev­ner gode ting som har skjedd her i ny­ere tid:

Først og fremst en ny og mo­der­ne Stu­enes sko­le, ut­vik­ling av Aren­dal havn og vel­dig god buss­for­bin­del­se mel­lom Eyde­havn og sen­trum.

– En gave­pak­ke ved sjø­en

Son­ja Jens­sen pe­ker på en kjent kje­de av år­sa­ker: God plass gir ri­me­li­ge tom­ter og bo­li­ger, og der­med også man­ge kom­mu­na­le bo­li­ger til vans­ke­lig­stil­te. Der det er ri­me­lig å bo, vil også folk med små inn­tek­ter bo­set­te seg – ens­li­ge, folk med del­tids­job­ber, uføre­trygd og and­re nav­ord­nin­ger.

– Er det egent­lig ne­ga­tivt at vi har ri­me­li­ge bo­li­ger? At du kan få et hus i vann­kan­ten for 2-3 mil­lio­ner? Aren­dal øst er jo en gave­pak­ke til de som vil bo sjø­na­ert, sier hun.

– Bur­de va­ere stol­te

Son­ja Jens­sen luk­ker ikke øyne­ne for at en kon­se­kvens av det­te er at noen nabo­lag sli­ter med syk­dom og kri­mi­na­li­tet.

– Det må kom­mu­nen ta tak i, sier hun.

– Vi bur­de va­ere stol­te over at vi er den by­de­len med høy­est so­si­al sam­vit­tig­het. Folk har det godt her, sier hun og for­tel­ler at for en del år si­den var det 103 kom­mu­na­le bo­li­ger i Aren­dal øst, og null på Hisøy.

– Jeg vet ikke hvor­dan det er nå, men det er fort­satt en skjev for­de­ling. Det be­tyr at folk som tren­ger kom­mu­nal bo­lig kom­mer fra hele kom­mu­nen og hit. I prin­sip­pet også fra Hisøy, sier hun.

Tror fram­snakk hjel­per

Den skje­ve for­de­lin­gen av kom­mu­na­le bo­li­ger har by­sty­ret tatt tak i, og har ved­tatt at hele kom­mu­nen skal tas i bruk. Det var 254 kom­mu­na­le bo­li­ger i Aren­dal i 2017, først og fremst i Aren­dal sen­trum og Aren­dal øst. Noen er også kom­met på Hisøy, et sted mel­lom 5 og 22, iføl­ge et kart i Aren­dal Eien­doms års­mel­ding.

– Det enes­te jeg tror hjel­per, er å fram­snak­ke Aren­dal øst, så folk får vite at det­te er et godt sted å bo, sier hun.

– Det enes­te? Er det ikke noe po­li­ti­ke­re og naeringsliv kan gjø­re?

– Jo, det må in­ves­te­res i na­e­rings­ut­vik­ling og nye bo­lig­om­rå­der. At kom­mu­nen har til­latt at Krø­ge­nes blir en propp for ut­vik­lin­gen i øst, er me­get be­kla­ge­lig, sier hun en­ga­sjert.

På Krø­ge­nes kom­mer nå mat­bu­tikk num­mer tre, og det tror hun vil styr­ke Krø­ge­nes-om­rå­det på be­kost­ning av om­rå­de­ne len­ger øst.

– Det er ikke bra at for­di Aren­dal sen­trum sli­ter, så slut­ter kom­mu­nen å sat­se på na­e­rings­ut­vik­ling i dis­trik­te­ne, me­ner hun. ▶

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.